Realizacja projektu dofinansowującego instalacje OZE dla mieszkańców

21 listopada 2022 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z firmą Energia Taniej Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.

Projekt otrzymał dofinansowaniew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmował budowę 18 jednostek wytwarzających energię elektryczną oraz 5 jednostek wytwarzających energie cieplną,zostały one umiejscowione na terenie 20 gospodarstw domowych w gminie Kowalewo Pomorskie. Moc systemów fotowoltaicznych została dobrana zgodnie z zapotrzebowaniem na energię elektryczną do celów bytowych gospodarstw domowych. Projekt, był realizowany w formule "projektu parasolowego", gdzie Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Kowalewo Pomorskie, a Beneficjentami końcowymi są mieszkańcy gminy - właściciele gospodarstw domowych. Poza dotacją Projekt był finansowany z wpłat od mieszkańców – ostatecznych beneficjentów oraz ze środków własnych gminy. Z budżetu gminy pokryte zostałykoszty przygotowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i koszty nadzoru inwestorskiego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF