XLIII posiedzenie Komitetu Monitorującego

22 września 2014 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W dniu 15 września br. odbyło się XLIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wzięli w nim udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, obserwatorzy i  przedstawiciele z głosem doradczym oraz osoby zaproszone  przez Przewodniczącego Komitetu Monitorującego czyli Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego.

W imieniu 47 burmistrzów w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego.

Informacje dotyczące Zarządzania RPO przedstawiła Z-ca Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego - Monika Walecka- Gołasz. Poinformowała ona o zwiększeniu alokacji w ogłoszonym w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska konkursie, z kwoty 2 mln euro do 4 mln euro. Ponadto, poinformowała, że w harmonogramie konkursów z 27 sierpnia, konkurs dla Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej został doprecyzowany i wydzielono 2 schematy - przedszkola i szkolnictwo zawodowe.  

Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO - Kamila Radziecka przedstawiła informację na  temat bieżącego stanu wdrażania RPO. Do tej pory ogłoszono 131 konkursów, a złożono 5217 wniosków o dofinansowanie  projektów. Dodała, że spośród 108 projektów kluczowych, dla 107 zawarte są umowy, a ze wszystkich zakontraktowanych projektów kluczowych 55 projektów jest całkowicie rozliczonych, ponadto, ze wszystkich 2200 umów o dofinansowanie w tym roku zakontraktowano 335, w okresie czerwiec - sierpień 260 umów, głównie w Osi 5. W tym roku zanotowano wzrost kontraktacji o 12%, z czego 10% w okresie czerwiec-sierpień. Przekazała ponadto informacje na temat nieprawidłowości oraz terminowości weryfikacji wniosków o płatność.

W związku z tym, że Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dokonuje okresowego przeglądu postępów w osiąganiu konkretnych celów programu, pod głosowanie poddano zatwierdzenie Sprawozdania okresowego z realizacji RPO za I półrocze 2014. Członkowie  jednogłośnie zatwierdzili powyższe sprawozdanie.  Podczas posiedzenia członkowie zatwierdzili kryteria wyboru projektów w Osi 1,2 oraz 3. W Działaniu 1.2 Infrastruktura transportu publicznego zmiany kryteriów  polegały na rozszerzeniu katalogu Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu  dedykowanego na zakup autobusów.  W ramach Działania 3.1  planowany konkurs będzie miał na celu wspieranie przedszkoli oraz szkół zawodowych, w związku z czym członkowie zatwierdzili kryteria wyboru dla obu schematów.  Zgodnie z harmonogramem konkursów Zarząd Województwa podjął decyzję o ogłoszeniu we wrześniu konkursu dla Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych. Założenia planowanego konkursu spowodowały konieczność zatwierdzenia przez członków Komitetu  kryteriów w schemacie: edukacja ekologiczna.  W celu usprawnienia procesu oceny oraz ujednolicenia interpretacji poszczególnych kryteriów (co pozwoli uniknąć rozbieżności w interpretacji kryteriów przez ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów na etapie oceny merytorycznej)   członkowie zatwierdzili Metodologie oceny kryteriów wyboru projektów zarówno dla Działania 2.6 jak i Działania 3.1. W dniu 17 marca 2014 r. Komitet Monitorujący przyjął kryteria dla oceny projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. W związku z powyższym zachodziła konieczność dostosowania macierzy wag do obowiązujących kryteriów. Wagi kryteriów i ich ważność członkowie zatwierdzili jednogłośnie.

Stan prac nad negocjacjami w zakresie Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  przedstawił Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego - Rafał Pietrucień, a  jego zastępca Barbara Jesionowska przedstawiła członkom Komitetu informacje na temat negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zabierając głos w tym temacie Marszałek Piotr Całbecki poinformował, że zakończyła się pierwsza tura oficjalnych negocjacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: strona rządowa zaakceptowała trzy czwarte naszych projektów. Na liście znajdzie się najprawdopodobniej 100 przedsięwzięć o łącznej wartości 20-25 miliardów złotych. Wśród nich znajdują się m.in.: budowa i modernizacja przebiegających przez Kujawsko-Pomorskie odcinków dróg ekspresowych s-5 i s-10 oraz drogi krajowej nr 15; poszerzony o inwestycje w Grudziądzu i Inowrocławiu drugi etap BiT City z systemem jednego zintegrowanego biletu na środki komunikacji publicznej w całym województwie.

W Kontrakcie Terytorialnym umieszczona jest budowa w pasie 15 obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. Mam nadzieję, że samorząd województwa przy poparciu posłów z naszego regionu uzyska poparcie dla zakresu przedstawionych w Kontrakcie Terytorialnym zamierzeń. Bez środków z zewnątrz samorząd gminy nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tę inwestycję- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Załączona prezentacja (slajd nr 2) pokazuje planowane inwestycje drogowe, w tym budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF