Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18 kwietnia 2023 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że Uchwałą nr LVII/443/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 kwietnia 2023 r. poz. 2593) przyjęto nowe stawki

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych tj.:

1) 29,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;  

3) zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kwota zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie).

W związku z powyższym jeżeli właściciel domu jednorodzinnego posiada kompostownik przydomowy i do tej pory nie korzystał z ulgi a chce z niej skorzystać powinien złożyć nową  deklarację, która dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim oraz na stronie internetowej Urzędu. W takich przypadkach, właściciel nieruchomości zostaje pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOK-u.

W pozostałych przypadkach zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców).

NOWE STAWKI OPŁAT W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 1 MAJA 2023 ROKU, CO OZNACZA, ŻE PIERWSZA WPŁATA W NOWEJ STAWCE DOKONYWANA BĘDZIE W TERMINIE DO 15 CZERWCA BR. NUMER KONTA BANKOWEGO : 38 9496 0008 0000 1720 2000 0121

Do każdej nieruchomości zamieszkałej zostaną wysłane ZAWIADOMIENIA
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Znaczący wpływ na wzrost stawek opłat mają rosnące koszty związane z utrzymaniem sprawnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz różnica między ilością osób zameldowanych i zamieszkałych w nieruchomościach. Mimo, że złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są analizowane oraz prowadzone są postępowania w sprawie naliczania opłat, mieszkańcy nadal składają nieprawdziwe dane w celu zaniżenia wysokości należnych opłat. Istotnym problemem i wyzwaniem dla Gmin, jest także walka z niską jakością selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Należy zaznaczyć, że koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych  jest dwukrotnie wyższy niż koszt zagospodarowania np. bioodpadów oraz pięciokrotnie wyższy niż koszt zagospodarowania np. papieru, szkła czy tworzyw sztucznych.

Dla przykładu, informacja otrzymana od RIPOK w Niedźwiedziu: „Do dnia dzisiejszego można zauważyć duże ilości odpadów BIO, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz papieru gromadzonych w pojemniku na odpady zmieszane. Ideą segregacji jest dzielenie odpadów na frakcje wynikające z ustawy i regulaminów miejscowych tak by nie trafiały do pojemnika na odpady zmieszane, a jeżeli zdarzy się taka sytuacja to tylko w minimalnych ilościach. Oczywistym jest, że w pojemniku na odpady zmieszane powinny się znaleźć wszystkie inne odpady niż te gromadzone selektywnie czyli: BIO, szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier, leki, baterie, gruz, ziemia - co niestety zdarza się nagminnie. Dostarczone dziś odpady musimy zaklasyfikować i przyjąć jako odpady o kodzie 200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”.

W związku z powyższym w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych, potwierdzonych dokumentacją zdjęciową  Gmina  zmuszona będzie do naliczania opłaty podwyższonej dla danych nieruchomości, w tym Wspólnot Mieszkaniowych, a co za tym idzie ciągłą zwyżką stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacyjnie:                                        

Usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie świadczy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Umowa z wykonawcą obowiązuje do 31.12.2023 r. Podwykonawcą w/w przedsiębiorstwa jest miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim. 

Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Selektywnie zebrane odpady mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom., okazując dokument  potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc. W punkcie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • popiół,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony od samochodu osobowego (w ilości 4 sztuk rocznie),
 • odpady zielone, które ulegają biodegradacji,
 • selektywnie zebrane szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale,

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Kowalewie Pomorskim (nr. tel. 56 684 01 15), usługi świadczy: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00

W okresie od 1 maja do 30 września – w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00

Do bezpłatnego skorzystania z usług PSZOK ma prawo każdy mieszkaniec miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, który ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do PSZOK-u nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przedsiębiorstw.

Mieszkańcy mają także możliwość oddawania przeterminowanych leków w punktach aptecznych w Kowalewie Pomorskim. F.H.U. NATURA Marek Michałowski zapewnia odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków mieszkańców z aptek znajdujących się w Kowalewie Pomorskim.

Informujemy ponadto, że właściciele nieruchomości mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości. Zgłoszenia przyjmowane są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego przy ul. Konopnickiej 13 - osobiście lub pod nr tel. 56 475-65-45.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF