WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

22 kwietnia 2022 |
Agnieszka Szczepanowska
Powiększ zdjęcie

I. Obiekt strzelnicy o charakterze sportowo-rekreacyjnym z dopuszczeniem broni typu KBKS (zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym) położony w miejscowości Kiełpiny stanowi własność Gminy Kowalewo Pomorskie. Nadzór nad obiektem wykonuje Referat Centrum Rekreacji i Sportu ul. Jana Pawła II 2a, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

II. Strzelnica dostępna jest w okresie wiosna - lato – jesień. Udostępniający zastrzega sobie jednak prawo do wyłączenia obiektu z użytkowania w razie niesprzyjających warunków pogodowych.

III. Rezerwacji obiektu należy dokonać pisemnie na adres e-mailowy: cris@kowalewopomorskie.pl bądź pod nr telefonu 508 060 234 przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. We wniosku należy określić cel, termin i godziny korzystania ze strzelnicy. Osoba składająca wniosek musi posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia strzelania stosownie do rodzaju broni.

IV. Bez względu na czas trwania wynajęcia strzelnicy wynajmujący zobowiązany jest do:

• zabezpieczenia właściwej opieki medycznej,
• zapewnienia osoby prowadzącej strzelenie, posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia,
• zapewnienia we własnym zakresie broni i amunicji,
• zachowania wszelkich warunków bezpieczeństwa uczestników.

V. Osoby korzystające z kompleksu strzelnicy odpowiedzialne są za zniszczenia wyposażenia obiektu w wysokości 100 % wartości wyposażenia.

VI. Osoby, które korzystają z obiektu strzelnicy zobowiązane są do uprzątnięcia i wywozu wszelkich nieczystości stałych (tj. wszelkiego rodzaju śmieci).

VII. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku pełną odpowiedzialność ponosi prowadzący strzelanie lub trening strzelecki.

VIII. Każdorazowo osoba nadzorująca, dokona otwarcia i zamknięcia obiektu strzelnicy.

IX. Do zadania osoby nadzorującej obiekt strzelnicy należy prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy. W rejestrze tym zamieszczane są następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy, warunkami korzystania z obiektu oraz przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

X. Wszelkie uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu.

XI. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na wały podczas korzystania ze strzelnicy.

XII. Na czas korzystania z obiektu brama wjazdowa będzie zamknięta w celu uniemożliwienia niechcianych wejść.
XIII. Po przyjeździe na strzelnicę należy dopełnić poniższych obowiązków:

KAŻDA osoba przebywająca na terenie strzelnicy MUSI wpisać się do książki "rejestr pobytu na strzelnicy".

XIV. Wszelkie odstępstwa od powyższych reguł, a w szczególności od zasad bezpieczeństwa będą skutkowały w pierwszej kolejności zwróceniem uwagi a w razie ponownych uchybień zakazem korzystania ze strzelnicy.

XV. Integralną część niniejszych Warunków Korzystania z Obiektu Strzelnicy stanowi Regulamin Strzelnicy.

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF