Rządowy program „Dobry start”

9 lipca 2018 |
Kierownik MGOPS Zyta Szymańska
Powiększ zdjęcie

Od 1 lipca 2018 r. rusza rządowy program „Dobry start”.

Program realizowany jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodu, na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.

 

Zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu wprowadzającym rządowy program „szkołą”, jest: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Z definicji „szkoły” wyłączono szkoły policealne i szkoły dla dorosłych, czyli dzieci lub osoby uczące się rozpoczynające rok szkolny wtego typu szkołach nie otrzymają wsparcia z programu „dobry start".

Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Jak otrzymać świadczenie „dobry start” i gdzie złożyć wniosek?

O świadczenie na dziecko może ubiegać się raz w roku: rodzic dziecka, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny domy dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Takie uprawnienie przysługuje także raz w roku osobie uczącej się.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Wniosek taki składa się w formie elektronicznej lub tradycyjnej w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „dobry start”.

W przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej albo osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wniosek składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” w Gminie Kowalewo Pomorskie będzie można składać:

  • od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy   świadczeniu „500+”.
  • od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim , Plac Wolności 3, biuro Nr 10 – biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Druki będzie można pobrać od 23 lipca 2018 r.

Wzór wniosku dostępny TUTAJ.

W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i  kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku.

W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.

Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w biurze Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie. 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF