"Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie"

23 lipca 2018 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że w dniu 28 grudnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

w ramach osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Logo programu 

W związku z powyższym na Placu 700-lecia :

- wykonana zostanie podświetlana fontanna z herbem Gminy Kowalewo Pomorskie w centralnej części placu (w miejscu obecnej rabaty),

- ustawione zostaną ławki wokół fontanny, nastąpi eliminacja murków oporowych i podwyższeń,

- nastąpi wprowadzenie w przestrzeń trawnika siatki kwadratów z kostki granitowej w kolorze szaro-rudym, w celu nawiązania do dawnej formy zagospodarowania terenu,

- przestrzeń placu oraz nawierzchnia chodnika zostaną wykonane z płyt granitowych,

- zostanie usunięta istniejąca zieleń oraz nasadzona nowa roślinność złożona z drzew, krzewów, bylin oraz trawnika,

- nastąpi wprowadzenie instalacji automatycznego nawadniania oraz systemu zabezpieczającego bryły korzeniowe drzew i krzewów przed zasoleniem w okresach zimowych.

W wyniku ogłoszenia III przetargu na realizację zadania została wybrana oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o.w Kowalewie Pomorskim.

Informujemy, że niebawem rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją projektu. Spowoduje to utrudnienia w parkowaniu pojazdów, zwiększony ruch maszyn budowlanych w okolicach rynku i hałas. Niemniej jednak, wykonawca będzie starał się w jak najmniejszym zakresie wyłączać z użytkowania drogę przejazdową oraz miejsca parkingowe przyległe do skweru.

Jednocześnie informujemy, że dogodne miejsca parkingowe są dostępne na terenie byłego placu targowiska na ul. Strażackiej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Ponadto w ramach projektu, jako element projektu inwestycyjnego, zostaną również zrealizowane działania informacyjno-edukacyjne, tj. zostaną przeprowadzone konkursy wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz spotkanie edukacyjne dla mieszkańców miasta Kowalewo Pomorskie pn.„EkoKowalewo”, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego i środowiska oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat ładu przestrzennego. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na realizację działań informacyjno-edukcyjnych w ramach projektu, najkorzystniejszą ofertę złożył Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Rysunek

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF