Podpisanie umowy o dofinansowanie

25 lipca 2018 |
Magdalena Gadomska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim"

Inwestycja pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim" współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia tego celu, gdyż zarówno planowany zakres inwestycji, założone wskaźniki realizacji, jak i założone cele wpisują się w powyższy cel i zmierzają do osiągnięcia wzrostu ożywienia społecznego i gospodarczego przestrzeni publicznej poddawanej rewitalizacji, stanowiącej otoczenie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Góry Zamkowej w Kowalewie Pomorskim.

Pomimo, że budynek jest w stanie dobrym - nie zapewnia niwelacji lub likwidacji zdiagnozowanych na obszarze miasta problemów społecznych i gospodarczych. W związku z powyższym należy rozbudować istniejący budynek wraz z zagospodarowaniem terenu, w taki sposób aby priorytetowo przyczynił się do włączenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrostu ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizacji miasta Kowalewo Pomorskie. Budynek MGOK, do którego będzie dobudowany amfiteatr oraz kameralna sala z funkcją oddzielnego użytkowania, zlokalizowany jest w centralnej części Gminy Kowalewo Pomorskie.

W ramach zakresu rzeczowego zostaną wykonane następujące działania:

1. Zagospodarowanie Góry Zamkowej, w tym:

  • wykonanie chodników,
  • ustawienie ławek;
  • montaż podświetlenia wieży ciśnień;

2. Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, poprzez zaaranżowanie tarasu na kameralną salę plenerową;

3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowę amfiteatru do budynku MGOK z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Logo programu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF