Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku

24 sierpnia 2018 |
Natalia Kociemska
Powiększ zdjęcie

Uprzejmie informujemy, iż w 2018 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu, który w 2018 roku wynosić będzie 86,00 zł / ha.

Od 1 sierpnia 2018r., do 31 sierpnia 2018r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnego w okresie od 1 lutego 2018r., do 31 lipca 2018r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 31 października 2018r.  gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( www.minrol.gov.pl ), a także na stronie tut. Urzędu w kartach usług oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim (biuro nr 3).

Dodatkowo nadmieniam, iż stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 roku.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wniosek o zwrot podatku musi zawierać:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
  3. numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
  4. oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
  5. pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
  6. numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;
  7. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 684 10 24 wew. 33.

(zamieszczono: 2018-07-30)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF