Prace w PSZOK na ukończeniu

7 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Końca dobiegają prace modernizacyjne Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Brodnickiej 1. Samorząd pozyskał na ten cel 75% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wys. 900tys.zł. Przetarg na prace modernizacyjne wygrała lokalna firma GRA-MAR Joanna Malinowska, która kończy zadanie. Pozostało jedynie ustawienie kontenerów i zamontowanie wagi.

Po modernizacji obiekt zyskał ogrodzenie i utwardzony plac wyposażony w nowe kontenery na poszczególne frakcje odpadów. W budynku biurowym powstała sala edukacyjna, gdzie  prowadzone będą zajęcia mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży na temat segregacji u źródła.  W punkcie „drugiego życia produktu" mieszkańcy będą mogli pozostawiać stare i nieprzydatne, ale sprawne sprzęty elektroniczne, meble czy zabawki. Będą one mogły być wykorzystane przez innych. W punkcie napraw tchniemy nowe życie w popsuty sprzęt, aby dalej służył innym. Powstanie Ekoskład, gdzie będzie można bezpiecznie przechować zużyte baterie, akumulatory, świetlówki czy leki. Na zewnątrz ustawione są tablice informacyjne na temat odzyskiwania odpadów.

Podnosząc standardy naszego PSZOK-u chcemy zwiększyć odzysk odpadów selektywnych  i wpłynąć na zmianę zachowań i postaw społecznych.  Samorząd gminy osiąga wszystkie narzucone nam przez ustawę poziomy odzyskiwania odpadów selektywnych z ogólnej masy odpadów komunalnych. Zależy nam, aby odstawiana na wysypisko masa śmieciowa była jak najbardziej wyselekcjonowana. Aby szkło, plastik, papier, odpady organiczne czy popiół były ponownie wykorzystane, nie trafiały przez komin do atmosfery (plastik, papier, lakierowane drewno) czy nie zaśmiecały nam rowów. Będzie to miało pozytywny wpływ na ograniczenie zmian klimatu- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Posiadanie PSZOK-u jest ustawowym obowiązkiem każdego samorządu. Kowalewski PSZOK zlokalizowany jest na terenie spółki ZGKiM przy ul. Brodnicka 1. Jest to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF