Budżety sołeckie na rok 2019 - aktualizacja - Pluskowęsy dn. 24 września

25 września 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Sierpień i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2019r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już dziesiąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim.

Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20% wydatków. Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59 tys.zł., za 2011- 62 tys. za 2012 - prawie 94 tys. zł. za 2013 – prawie 96 tys., za 2014 – 100 tys, za 2015 - 112 tys, za 2016r.- 106 tys.zł, a za 2017r. grozi nam kwota ok. 108 tys. zł. Decyzją burmistrza, po konsultacjach z sołtysami i radnymi wszystkie nagrody trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.

Sprawozdanie za 2017 zostało złożone do ministerstwa finansów. Czekamy na weryfikację. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Fundusz Sołecki  wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji– podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski- Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od dwudziestu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Budżet sołecki to dobra praktyka. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzielą środki, a sołtys z radą sołecką realizuje uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Mieszkańcy mogą decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze. Biorą odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażują się w życie wsi.

Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2019 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota ponad pół miliona. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby  mieszkańców. Najmniej liczne sołectwo – Mariany (162 osób) dysponuje kwotą 15tys.zł, natomiast największe – Wielkie Rychnowo (740 osób) dzieli ponad 39tys.    

Korzystając z okazji na zebraniach mieszkańcy dokonają również przesunięć w środkach budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków (remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich. Zebranie to dobra okazja do przekazania bloku informacji. Dokonuje tego opiekun danego sołectwa, którym jest pracownik urzędu. W pigułce przypomina zasady i przepisy prawa z zakresu wycinki drzew, usuwania azbestu, utrzymania dróg, przeciwdziałania bezdomności zwierząt i chorobom zwierząt hodowlanych, remontów mienia gminnego czy form zgłaszania awarii oświetleniowych itp.  Jest to też okazja do konsultowania przepisów prawa miejscowego np. nakładanych przez ustawę z zakresu wychowania w trzeźwości i zapobiegania alkoholizmowi.

PRUSKA ŁĄKA - 21 sierpień

Jako pierwsze zebranie odbyło się w dniu 21.08. w Pruskiej Łące. Sołtys Zbigniew Manikowski i mieszkańcy kwotę 28,5tys.zł. w całości przeznaczyli na utrzymanie dróg w sołectwie. Mają ich największą ilość- 25km. Tegoroczna aura (gwałtowne opady) mocno zniszczyła ich nawierzchnię. Zabierając głos Burmistrz Andrzej Grabowski pogratulował współpracy, która owocuje imprezami sołeckimi czy udziałem w konkursach. Obecna na zebraniu Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska przekazała jakie inwestycje na terenie gminy wykonało starostwo powiatowe i jakie ma plany w stosunku do drogi powiatowej przebiegającej przez Pruską Łąkę.

Radny Jerzy Orłowski zachęcał do utrzymywania w kulturze rowów melioracyjnych.

Mieszkańcy w dyskusji podkreślali problemy jakie mają z podrzucanymi odpadami azbestowymi, czy stanem dróg i poboczy. Widzą potrzebę postawienia ławeczek przy drodze, a nawet budowę chodnika przy drodze powiatowej Pruska Łąka- Wielka Łąka.

ZAPLUSKOWĘSY - 23 sierpień

Budżet wsi Zapluskowęsy w kwocie ok. 17tys., mieszkańcy na zebraniu sprawnie podzielili. Praktycznie większość środków (ok. 16tys.) sołtys Jan Trzciński wraz z radą sołecką zaplanowali na utrzymanie dróg w sołectwie. Nie zapomniano również o strażakach, szkole i sołeckiej integracji. Mieszkańcy podziękowali burmistrzowi za wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej. Inwestycja w całości pokryta z budżetu gminy. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poinformował o kolejnej inwestycji dotyczącej tej wsi, jaką jest budowa drogi gminnej Martyniec- Sierakowo. Powstanie ona jeszcze w tym roku. Radna powiatowa Maria Wiśniewska złożyła sprawozdanie z działalności samorządu powiatowego.

NAPOLE - 24 sierpień

Mieszkańcy Napola na zebraniu spotkali się w dniu 24 sierpnia. Dzieląc 20tys.zł. nie zapomnieli o spotkaniach integracyjnych, strażakach i szkole, ale największą część (3/4) przeznaczyli na utrzymanie dróg. Na zebranie zaprosili burmistrza Andrzeja Grabowskiego, przewodniczącą rady powiatu Marię Wiśniewską i radnego Wiesława Kraśniewskiego.
Głównym tematem rozmów była modernizacja drogi, Obecnie zarządca drogi wojewódzkiej kładzie nową nawierzchnię na drogę do Golubia, zaś samorząd gminy podpisał umowę na modernizację dwóch dróg: Podborek- Borek oraz Napole- Pluskowęsy. Będą one wykonane do wiosny.

SOŁ. KOWALEWO POMORSKIE - 27 sierpień

27 sierpnia br. budżet podzielili mieszkańcy sołectwa Kowalewo Pomorskie. Spotkali się tu rolnicy mający grunty i zamieszkujący na obszarze miasta. W czasie obrad sprawnie podzielono kwotę ponad 27tys.zł. Priorytetem są drogi. Obecnie na ich terenie trwa modernizacja ulicy łączącej ul. Kościuszki z ul. 1-go Maja. W budżecie sołeckim tej wsi nie zabrakło środków na wsparcie organizacji i instytucji. Na dobre serce mogą liczyć panie z KGW, strażacy i sportowcy.
Na zebraniu samorząd reprezentowała Sekretarz Gminy Ewa Bąk. O działalności samorządu powiatowego mówiła Maria Wiśniewska- przewodnicząca rady powiatu.

MLEWIEC - 28 sierpień

W dniu 28.08 odbyło się zebranie sołectwa Mlewiec. Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany przez Sołtysa Jerzego Śliwkę projekt budżetu na 2019 r. W kwocie ponad 16tys.zł zabezpieczono środki na utrzymanie dróg gminnych, spotkania integracyjne, utrzymanie zieleni, utrzymanie obiektu remizo-świetlicy (media, przeglądy techniczne, zakup oleju opałowego) oraz na doposażenie jednostki OSP, Szkoły Podstawowej a także na rozwój kolarstwa na terenie gminy. Środki z wynajmu świetlicy przeznaczone zostaną na utrzymanie i eksploatację świetlicy wiejskiej. Samorząd Gminy w zebraniu reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który zabierając głos zachęcił do uczestniczenia w zebraniach, pogratulował wspólnej inicjatywy organizacji dożynek parafialnych z Marianami i Srebrnikami.

W dyskusji mieszkańcy poruszyli temat bezpieczeństwa na placu zabaw, hałasów dochodzących z lokalnego przedsiębiorstwa, modernizacji dróg lokalnych czy budowy sieci kanalizacyjnej. Do przewodniczącej rady powiatu Marii Wiśniewskiej złożyli wniosek dotyczący uporządkowania poboczy przy drodze Mlewiec- Wielkie Rychnowo.

NOWY DWÓR - 29 sierpień

29.08 - mieszkańcy wsi Nowy Dwór największe środki z budżetu, który wyniesie ponad 18 tys. przekazali na utrzymanie dróg (80%). Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych, straży, szkole i sportowcach. Sołtys Ewa Orłowska- Mytlewska podziękowała mieszkańcom za zaangażowanie się w prace porządkowe wsi. Samorząd Gminy rozpoczął najważniejszą inwestycję dla wsi. Już niedługo zostaną podpisane umowy na modernizację i dofinansowanie tej modernizacji na drodze Nowy Dwór- Wielkie Rychnowo. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za włączanie się w akcje społeczne m.in. uporządkowanie cmentarza, organizację festynów sołeckich, oraz udział w konkursach ekologicznych.
Obecny na zebraniu dzielnicowy Przemysław Siwiec zaapelował o zgłaszanie podejrzanych osób pojawiających się w sołectwie oraz o informowanie o wałęsających się psach. Każdy z nich ma swojego pana i powinien być należycie pilnowany. Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska zachęciła do udziału w zebraniach wiejskich i korzystania z tak dużego forum wymiany doświadczeń.

CHEŁMONIE - 29 sierpień

Sołectwo Chełmonie obradowało w dniu 29 sierpnia. Na zebraniu podzielono budżet na 2019 r. – wynoszący ponad 20 tys. zł. Największe środki z budżetu przeznaczono na utrzymanie dróg w sołectwie. Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych, utrzymaniu obiektu świetlicy oraz doposażeniu jednostek oświatowych. Obecna na zebraniu Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka, w imieniu p. Burmistrza m.in. podziękowała za zaangażowanie w życie wsi. Ponadto poruszyła temat: gospodarki odpadami, bezpańskich psów, usuwania azbestu.
Sołtys Piotr Bender i mieszkańcy omówili temat odbioru drogi gminnej Chełmonie - Lipienica, która samorząd gminy wykonał w tym roku.
Przewodnicząca Rady Powiatu mówiła o wspólnych planach budowy chodnika przez samorząd gminy i samorząd powiatu.

SZYCHOWO - 30 sierpień

W dniu 30.08. mieszkańcy wsi Szychowo podzielili budżet w wysokości ponad 19 tys. Z tej kwoty największa pule przeznaczyli na utrzymanie dróg. Wsparli również strażaków, panie z Koła Kobiet Kreatywnych jak i ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za dbanie o chodnik i o pobocza, za udział w imprezach i konkursach gminnych. W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele innych sołectw, m.in. Wielkiej Łąki jak i Zapluskowęs, gdyż jednym z tematów miała być planowana gazyfikacja tych wsi. Niestety z przyczyn niezależnych od organizatora zebrania przedstawiciel Zakładów Gazowniczych nie mógł przybyć. Uczestnicy zapewniali, że temat podłączenia tych wsi do sieci gazowej ejst dla nich bardzo ważny i wrócą do sprawy.     

SREBRNIKI - 30 sierpień

30.08. we wsi Srebrniki, sołtys Danuta Wojciechowska i mieszkańcy sprawnie podzielili kwotę ok. 20500 zł. Największą pulę przekazano na modernizację i utrzymanie dróg. Zagwarantowano środki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, zieleńce i organizację imprez sołeckich. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przedstawił na jakim etapie jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej, która powstanie w ramach środków z ZIT oraz modernizacja świetlicy wiejskiej. W sołectwie samorząd właśnie zakończył modernizację drogi na Góry, a do końca XI wyremontowana zostanie świetlica wiejska. Podziękował za udział w konkursach sołeckich, m.in. na witacza dożynkowego. Przewodnicząca Ray Powiatu Maria Wiśniewska omówiła inwestycje powiatowe. Dużym problemem dla tej wsi jest droga powiatowa Srebrniki- Mariany. Na zebraniu największe emocje wzbudził podział kursów kamienia wapiennego na modernizację dróg nieutwardzonych.  Radny Marcin Dunajski zapewniał o poparciu dla wsi w zakresie remontu dróg gminnych

FRYDRYCHOWO - 5 wrzesień

W dniu 5 września odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Frydrychowo podczas, którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie ponad 26tys.zł. Z tej kwoty największą część środków mieszkańcy przeznaczyli na utrzymanie dróg wiejskich oraz dwóch chodników przy drodze krajowej w kierunku Pluskowęs, jak i drodze wojewódzkiej w kierunku Napola. Środki zostały zabezpieczone również na doposażenie szkoły, spotkanie integracyjne i lokalnych kolarzy. Jak co roku na pomoc finansową mogła liczyć też jednostka OSP z Pluskowęs, mieszkańcy zdecydowali się wesprzeć druhów kwotą 2000,00 zł. W podziękowaniu prezes jednostki Przemysław Lewandowski zadeklarował pomoc w przeglądach hydrantów. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za bardzo dobrą gospodarkę odpadami. W rankingu ściągalności opłat sołectwo zajmuje jedno z czołowych miejsc. Docenił również uroczystość odbioru zmodernizowanej drogi oraz zaangażowanie wsi w tegoroczne dożynki.
W bieżącym roku sołectwo zyskało nową nawierzchnię drogi wokół podstrefy ekonomicznej. Mieszkańcy obecni na zebraniu podkreślali wysoką jakość wykonania i wnioskowali o kolejne drogi.
Tradycyjnie przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska złożyła sprawozdanie z działalności starostwa powiatowego z minionych czterech lat. Przedstawiciel Zakładu Usług Wodnych apelował o zgłaszanie każdego uszkodzenia hydrantu, co uchroni ludzi przed tragedią.

SIERAKOWO - 6 wrzesień

W dniu 6 września na zebraniu wiejskim obradowali mieszkańcy wsi Sierakowo. Po podsumowaniu minionych 8 miesięcy sołtys Marta Pawlik - Śliwa wraz z Radą Sołecką przedstawili propozycje podziału funduszu, a zebranie jednogłośnie je przyjęło. Największe środki z budżetu, który wyniesie 23tys.zł przekazali na utrzymanie dróg. Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych czy miejscowej jednostce OSP. Sołectwo szczególnie dba o świetlicę wiejską, która jest źródłem ich dodatkowego dochodu.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta podziękował mieszkańcom za udział w konkursach gminnych, organizację sołeckich imprez. W tym roku samorząd gminy rozpoczął modernizację drogi Martyniec- Sierakowo. Wykonawca wszedł już na plac budowy.

Samorząd powiatowy reprezentowała Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska i radny Tomasz Zwoliński. W tej wsi powiat i samorząd gminy wybudowali chodnik, a lada chwila ruszy przetarg na modernizację drogi powiatowej przez wieś.

 WIELKA ŁĄKA - 7 wrzesień

W dniu 7 września mieszkańcy sołectwa Wielka Łąka podzielili środki na rok przyszły. W 2019 sołectwo dysponować będzie kwotą ponad 39tys.zł. Przeznaczy ją na utrzymanie dróg, chodnika, wiaty przystankowej, zieleńców, krzewienie kultury (zabawy integracyjne), krzewienie sportu (udział w turniejach) oraz na doposażenie szkół. Sołectwo w tym roku wykonało połowę płyty tanecznej na własne potrzeby. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jak i Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska poinformowali o wspólnych inwestycjach jakie wykonano i jakie planowane są w 2019r. Współpraca samorządu gminnego i powiatowego zaowocowała 3 odcinkami chodników wzdłuż drogi powiatowej, a jeszcze w tym roku powstanie parking, również przy powiatówce. W przyszłym roku wpisano do realizacji modernizację drogi powiatowej Wielka Łąka- Szewa.

Temat bezpieczeństwa w ruchliwej miejscowości, położonej przy drodze krajowej zawsze był priorytetowym tematem wszystkich zebrań. Mówiono o przejściach dla pieszych czy kolejnych odcinkach chodników

ELZANOWO - 10 wrzesień

Sołectwo Elzanowo podzieliło swój budżet 10 września. Sołtys Gabriel Gimiński i rada sołecka zaproponowali, a zebranie przyjęło, aby kwotę 20.600zł. praktycznie w całości przeznaczyć na utrzymanie dróg we wsi. Nie zapomniano o zabezpieczeniu środków na utrzymanie chodnika i terenów zielonych, strażaków i szkoły.
Na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom Elzanowa za bardzo dobrą gospodarkę odpadami. Sołectwo osiągnęło najwyższą ponad 100% ściągalność (nadpłata + odsetki) należności za śmieci. Pogratulował inicjatywy odnowienia miejsca kultu (figurki), dbania o pobocza i chodnik. Poinformował o zasadach modernizacji dróg gminnych, wycinki krzewów oraz budowy zjazdów z chodnika przy drodze krajowej. Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska oraz Radny Powiatowy Tomasz Zwoliński poinformowali o inwestycjach prowadzonych przez starostwo powiatowe.

KIEŁPINY - 11 wrzesień

W dniu 11 września br. w sołectwie Kiełpiny podzielono budżet oraz środki z wynajmu świetlicy wiejskiej. Budżet sołecki w wysokości ponad 20tys.zł. postanowili, przede wszystkim, przeznaczyć na utrzymanie dróg w sołectwie (zakup kamienia, odśnieżanie, usługi równiarką), na wydatki związane z utrzymaniem obiektu remizo-świetlicy (media, przeglądy techniczne, utrzymanie terenów zielonych), doposażenie OSP Kiełpiny i Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach i integrację mieszkańców wsi. Podczas zebrania sołtys Wiesław Kraśniewski przedstawił sprawozdanie z wydatkowanych środków w okresie od stycznia do września i wykonanych prac wokoło świetlicy wiejskiej. Świetlica w Kiełpinach jest jedną z najliczniej wypożyczanych. Jej wygląd musi być reprezentacyjny, a wyposażenie zachęcające i nowoczesne. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za troskę o strzelnicę, którą gospodarzy sołectwo. Zachęcał do dbania o rowy i pobocza wzdłuż dróg. Radna powiatowa Maria Wiśniewska mówiła o potrzebie wyremontowania drogi powiatowej biegnącej przez wieś.
Gorącą dyskusję wśród zebranych wywołał temat melioracji pól i dbania o urządzenia wodne. Rolnicy w trosce o swoje majątki informowali o zastrzeżeniach co do działalności Spółki Wodnej.

LIPIENICA - 11 wrzesień

LIPIENICA - 11 wrzesień podzielono wprawnie budżet w wys. 15tys.zł wg potrzeb. Wieś ta ma jedną, krótką drogę gminną, dlatego w budżecie kwota na utrzymanie dróg nie była zbyt imponująca. Jednak sołectwo przyjęło uchwałą drogę do destruktowania. Największe pieniądze 8800zł wieś przeznaczy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla lokalnej jednostki. Nie zabraknie środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych, wsparcie dla piłkarzy oraz na potkania integracyjne. Sołtys Waldemar Błach przedstawił możliwości zainstalowania w świetlicy wiejskiej systemu grzewczego z funkcją klimatyzacji. Poinformował o zajęciu przez druhenki z Lipienicy IV miejsca na zawodach wojewódzkich OSP. W imieniu samorządu Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka przedstawiła pakiet informacji dot. trwających inwestycji, zadań ekologicznych czy imprez gminnych. W dyskusji mieszkańcy najwięcej czasu poświęcili drodze powiatowej Chełmonie- Szychowo. Wnioskowali do radnej powiatowej Marii Wiśniewskiej o wsparcie. Zawnioskowali również do samorządu o dodatkowy kurs autobusu szkolnego. W zebraniu uczestniczyli również radny gminny Michał Klafczyński i powiatowy Tomasz Zwoliński.

WIELKIE RYCHNOWO - 12 wrzesień

W dniu 12.09.2018 r. odbyło się zebranie sołectwa Wielkie Rychnowo. Sołtys Zdzisław Czarnomski wraz z radą sołecką zebrali mieszkańców, żeby podzielić środki sołeckie na 2019 r. Kwotę prawie 40tys.zł podzielono na utrzymanie dróg w sołectwie (83%), spotkanie integracyjne, straż, sportowcy i szkołę. Środki z wynajmu świetlicy przeznaczone zostaną na utrzymanie i eksploatację świetlicy wiejskiej. Zebranie ustanowiło kolejna drogę do destruktowania.
Sołtys podziękował Burmistrzowi Miasta za wykonanie w tym roku 4 odcinków dróg sołeckich. Oprócz drogi, jaką samorząd wykonał zgodnie z uchwałą gminną z marca 2016r., pozyskał również środki na kompleksową modernizację drogi asfaltowej Nowy Dwór- Wielkie Rychnowo. Wspólnie sołectwo i gmina buduje drogę osiedlowa z kostki polbrukowej. W dyskusji mieszkańcy mówili o inwestycjach na drogach powiatowych. Na pytania odpowiadała Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska oraz radny Tomasz Zwoliński. Burmistrz Miasta udzielił obszernej odpowiedzi na wnioski dotyczące opracowania planu miejscowego dla gruntów rolnych zlokalizowanych w sołectwie.

CHEŁMONIEC - 14 wrzesień

Sołectwo Chełmoniec obradowało w dniu 14 września 2018 r. Na zebraniu podzielono budżet na 2019 r. wynoszący ponad 18 tys. zł. Największe środki z budżetu przeznaczono na utrzymanie dróg w sołectwie. Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych, utrzymaniu obiektu świetlicy oraz doposażeniu jednostek oświatowych. Obecna na zebraniu Burmistrz Miasta podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i współpracę lokalnych strażaków, aktywistek, rady sołeckiej i sołtysa. Poinformował na jakim etapie jest realizacja projektu unijnego polegającego na modernizacji wiejskiego domu kultury i jego otoczenia. Ponadto poruszył temat: gospodarki odpadami, utrzymania dróg i wykaszania rowów przydrożnych przy własnych nieruchomościach oraz o bieżących inwestycji. Z kolei sołtys p. Zbigniew Zabielski podziękował mieszkańcom za wykonanie witacza i ozdoby dożynkowej. Pochwalił się nagrodami jakie Chełmoniec zdobył w mijającym roku.

MLEWO - 17 wrzesień

Swoje zebranie mieszkańcy wsi Mlewo odbyli w dniu 17 września. Sprawnie podzielili budżet w wysokości ponad 23tys.zł. Praktycznie większość środków została przeznaczona na utrzymanie dróg, a pozostałe na integrację, wsparcie szkoły, strażaków i utrzymanie świetlicy wiejskiej. Podsumowując minione miesiące sołtys Ryszard Lipiński pochwalił się osiągniętymi sukcesami w konkursach gminny oraz podziękował mieszkańcom za pomoc. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wyjaśnił zasady trwałej modernizacji dróg. Podkreślał, że sołectwo przez minione 15 lat nigdy nie wnioskowało o ujęcie żadnej z dróg w uchwale trwałego modernizowania dróg gminnych. Były inne potrzeby. W roku minionym wykonano pierwszą droga w kierunku Zelgna. O sprawach powiatu mówiła Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska i radny Tomasz Zwoliński. Największe emocje w dyskusji wywołała melioracja gruntów rolnych. Odpowiedzi udzielał prezes Gm. Spółki Wodnej Piotr Strzelecki.

MARIANY- 19 wrzesień

Sołectwo Mariany obradowało 19.09. Jest to jedno z najmniejszych i najmniej licznych sołectw. Ma przez to najmniejszy budżet. Plusem tej wsi jest też najkrótsza sieć dróg gminnych- 3km., gdzie np. inne mają nawet 19 km. Jest to również jedyne sołectwo w gminie, które ma wszystkie drogi gminne utwardzone asfaltem. Dzieląc budżet na rok 2019 w wysokości 15 tys. zł. zabezpieczono środki na utrzymanie dróg, olej opałowy, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz na dożynki sołeckie. W mijającym roku w sołectwie zmodernizowano i doposażono świetlicę wiejską. W czasie zebrania planowano zbliżające się dożynki sołeckie połączone z uroczystym oddaniem świetlicy wiejskiej. Sołtys Monika Piróg podziękowała strażakom za ścisłą współpracę, zaś Burmistrz Miasta pogratulował im zajęcia I miejsca w gminnych zawodach strzeleckich strażaków. W zawodach sprawnościowych seniorzy strażacy zajęli III lokatę, zaś młodzieżówka II. W dyskusji omawiano stan drogi powiatowej przebiegającej przez wieś oraz problemy z uregulowaniem własności gruntów przyległych do świetlicy. Część z nich to pas drogi powiatowej, zaś sama droga zlokalizowana jest na gruntach prywatnych. Taka sytuacja uniemożliwia dalsze prace modernizacyjne otoczenia świetlicy.

BORÓWNO - 19 wrzesień

Mieszkańcy Borówna na zebraniu w dniu 19 września dzieląc budżet na rok 2019 w kwocie 25 tys. zł. największą pozycję zagwarantowali na drogi. Nie zapomnieli o strażakach, sportowcach, wieńcu dożynkowym i o spotkaniach integracyjnych. Sołtys Adam Styczeń dziękował grupie mieszkańców za przygotowanie Witacza Dożynkowego oraz zachęcał, aby w przyszłym roku większa grupa osób się zaangażowała. Pochwalił się zdobytymi przez wieś nagrodami.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za zaangażowanie mieszkańców w prace poprawiające wizerunek wsi. Wymienił inwestycje jakie samorząd gminy przeprowadził w tym sołectwie w zakresie drogownictwa. Poinformował o zakończeniu prac dokumentacyjnych nad budową chodnika Borówno- Wielka Łąka. Powstanie on w pasie drogi powiatowej i nie będzie potrzeby wykupu gruntów od rolników. Mieszkańcy na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Marii Wiśniewskiej i radnego Tomasza Zwolińskiego przekazali swoje spostrzeżenia na temat wybudowanego drugiego odcinka chodnika w centrum wsi. Do podziękowań za współpracę w minionych latach przyłączyła się radna Justyna Wontorowska.

BIELSK - 20 wrzesień

Sołectwo Bielsk obradowało 20.09. dzieląc 24 tys. zł budżetu na rok 2019. Największą sumę zabezpieczono na utrzymanie dróg, świetlicy wiejskiej, oraz spotkania integracyjne mieszkańców. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował Sołtys Agnieszce Reiwer oraz mieszkańcom za udział w ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie gminy. Pogratulował chęci do współpracy i licznych osiągnięć w konkursach gminnych m.in. „Przywracamy urok naszej gminie", „witacz dożynkowy" oraz „turniej sołecki". Dodał, że społeczeństwo ma szansę integrować się na wielu spotkaniach sołeckich organizowanych przez Sołtys wsi i Radę Sołecką m.in. dzień kobiet, dożynki, festyn rodzinny. Przybliżył mieszkańcom dwie inwestycje drogowe, które zaplanowano na 2019r. Są to- modernizacja drogi gminnej przy świetlicy, gdzie samorząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków z zewnątrz. Drugą inwestycja jest ułożenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej od wjazdu do Bielska poprzez Chełmonie aż do cmentarza w kierunku Lipienicy. Samorząd gminny jak i powiatowy podejmują właśnie uchwały o wspólnej realizacji zadania. Na zakończenie zebrania Sołtys podziękowała mieszkańcom za wkład pracy przy organizacji wielu przedsięwzięć, za bezinteresowną pomoc oraz chęć współpracy, a burmistrzowi za dofinansowanie atrakcji dla dzieci.

PIĄTKOWO - 21 wrzesień 

W dn. 21.09.2018 r. mieszkańcy Piątkowa jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez sołtysa wsi Marylenę Lewandowską projekt budżetu. W kwocie 19tyszł zabezpieczono środki na utrzymanie dróg gminnych, spotkania integracyjne, utrzymanie zieleni, doposażenie placówek oświatowych oraz jednostki OSP. W dyskusji omówiono najpilniejsze potrzeby sołectwa. Sołtys apelowała o utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni przy prywatnych nieruchomościach oraz o nie pozostawianie bez nadzoru czworonogów. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski omówił kończącą się inwestycję gminną w sołectwie, czyli budowę świetlicy wiejskiej. Jest to największe marzenie tej społeczności. Obiekt sołectwo otrzyma na początku grudnia. W przyszłym roku sołectwo będzie miało modernizowaną drogę gminną, zgodnie z uchwałą rady miejskiej. Burmistrz pogratulował udziału we wszystkich konkursach gminnych i zajmowanie tam czołowych miejsc. Podziękował za zaangażowanie w przygotowanie tegorocznych Dożynek. Publicznie podziękował obecnemu na zebraniu mieszkańcowi p. Bukowskiemu za wieloletnie zaangażowanie w dbałość miasta.
Przewodnicząca rady Powiatu Maria Wiśniewska i radny Tomasz Zwoliński mówili o drodze powiatowej przebiegającej przez wieś.

PLUSKOWĘSY - 24 wrzesień

W dniu 24.09. mieszkańcy wsi Pluskowęsy podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w przyszłym roku. Z kwoty ponad 24,5tys. najwięcej przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych (ok. 60%). Środki zostały zabezpieczone również na doposażenie szkoły, sportowców, spotkanie integracyjne, utrzymanie chodnika i świetlicy wiejskiej. Jak co roku na pomoc finansową mogła liczyć też miejscowa jednostka OSP. Mieszkańcy zdecydowali wesprzeć ich kwotą 2000zł. za co otrzymali podziękowania od prezesa Przemysława Lewandowskiego oraz strażaków. Środki te zostaną przeznaczono na dofinansowanie systemu szybkiego reagowania. Sołtys Katarzyna Jaguś podziękowała Burmistrzowi Miasta za współpracę. Gorące podziękowania skierowała do mieszkańców wsi za pomoc przy organizacji dożynek gminny. Każdemu mieszkańcowi imiennie podziękowała za wsparcie. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował aktywności (udział w konkursach dożynkowych i w imprezach integracyjnych) i współpracy. Podziękował za godne podjęcie i zrealizowanie funkcji współorganizatora Dożynek Gminno – Parafialnych. Przypomniał zasady modernizacji dróg i ustawiania lamp solarowych. W tym roku samorząd podpisał umowę na modernizację drogi Pluskowęsy- Napole. Musi ona być zrobiona do wiosny.
W dyskusji mieszkańcy poruszali temat melioracji. Na pytania odpowiadały osoby kierujące i współodpowiedzialne czyli prezes Piotr Strzelecki i pracownik Jerzy Kazimierkiewicz. Tradycyjnie zestaw informacji przedstawiła przewodnicząca rady Powiatu Maria Wiśniewska wraz z radnym Tomaszem Zwolińskim.

(zamieszczono: 2018-08-22)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Pruska Łąka

  Pruska Łąka

 • Powiększ zdjęcie Zapluskowęsy

  Zapluskowęsy

 • Powiększ zdjęcie Zapluskowęsy

  Zapluskowęsy

 • Powiększ zdjęcie Napole

  Napole

 • Powiększ zdjęcie Napole

  Napole

 • Powiększ zdjęcie Napole

  Napole

 • Powiększ zdjęcie Soł. Kowalewo

  Soł. Kowalewo

 • Powiększ zdjęcie Soł. Kowalewo

  Soł. Kowalewo

 • Powiększ zdjęcie Soł. Kowalewo

  Soł. Kowalewo

 • Powiększ zdjęcie Mlewiec

  Mlewiec

 • Powiększ zdjęcie Mlewiec

  Mlewiec

 • Powiększ zdjęcie Mlewiec

  Mlewiec

 • Powiększ zdjęcie Mlewiec

  Mlewiec

 • Powiększ zdjęcie Chełmonie

  Chełmonie

 • Powiększ zdjęcie Chełmonie

  Chełmonie

 • Powiększ zdjęcie Chełmonie

  Chełmonie

 • Powiększ zdjęcie Chełmonie

  Chełmonie

 • Powiększ zdjęcie Nowy Dwór

  Nowy Dwór

 • Powiększ zdjęcie Nowy Dwór

  Nowy Dwór

 • Powiększ zdjęcie Nowy Dwór

  Nowy Dwór

 • Powiększ zdjęcie Nowy Dwór

  Nowy Dwór

 • Powiększ zdjęcie Srebrniki

  Srebrniki

 • Powiększ zdjęcie Srebrniki

  Srebrniki

 • Powiększ zdjęcie Srebrniki

  Srebrniki

 • Powiększ zdjęcie Srebrniki

  Srebrniki

 • Powiększ zdjęcie Srebrniki

  Srebrniki

 • Powiększ zdjęcie Szychowo

  Szychowo

 • Powiększ zdjęcie Szychowo

  Szychowo

 • Powiększ zdjęcie Szychowo

  Szychowo

 • Powiększ zdjęcie Szychowo

  Szychowo

 • Powiększ zdjęcie Frydrychowo

  Frydrychowo

 • Powiększ zdjęcie Frydrychowo

  Frydrychowo

 • Powiększ zdjęcie Frydrychowo

  Frydrychowo

 • Powiększ zdjęcie Frydrychowo

  Frydrychowo

 • Powiększ zdjęcie Sierakowo

  Sierakowo

 • Powiększ zdjęcie Sierakowo

  Sierakowo

 • Powiększ zdjęcie Sierakowo

  Sierakowo

 • Powiększ zdjęcie Wielka Łąka

  Wielka Łąka

 • Powiększ zdjęcie Wielka Łąka

  Wielka Łąka

 • Powiększ zdjęcie Wielka Łąka

  Wielka Łąka

 • Powiększ zdjęcie Kiełpiny

  Kiełpiny

 • Powiększ zdjęcie Kiełpiny

  Kiełpiny

 • Powiększ zdjęcie Kiełpiny

  Kiełpiny

 • Powiększ zdjęcie Wielkie Rychnowo

  Wielkie Rychnowo

 • Powiększ zdjęcie Wielkie Rychnowo

  Wielkie Rychnowo

 • Powiększ zdjęcie Wielkie Rychnowo

  Wielkie Rychnowo

 • Powiększ zdjęcie Wielkie Rychnowo

  Wielkie Rychnowo

 • Powiększ zdjęcie Lipienica

  Lipienica

 • Powiększ zdjęcie Lipienica

  Lipienica

 • Powiększ zdjęcie Lipienica

  Lipienica

 • Powiększ zdjęcie Lipienica

  Lipienica

 • Powiększ zdjęcie Lipienica

  Lipienica

 • Powiększ zdjęcie Chełmoniec

  Chełmoniec

 • Powiększ zdjęcie Chełmoniec

  Chełmoniec

 • Powiększ zdjęcie Chełmoniec

  Chełmoniec

 • Powiększ zdjęcie Chełmoniec

  Chełmoniec

 • Powiększ zdjęcie Mlewo

  Mlewo

 • Powiększ zdjęcie Mlewo

  Mlewo

 • Powiększ zdjęcie Borówno

  Borówno

 • Powiększ zdjęcie Borówno

  Borówno

 • Powiększ zdjęcie Borówno

  Borówno

 • Powiększ zdjęcie Borówno

  Borówno

 • Powiększ zdjęcie Borówno

  Borówno

 • Powiększ zdjęcie Borówno

  Borówno

 • Powiększ zdjęcie Mariany

  Mariany

 • Powiększ zdjęcie Mariany

  Mariany

 • Powiększ zdjęcie Mariany

  Mariany

 • Powiększ zdjęcie Bielsk

  Bielsk

 • Powiększ zdjęcie Bielsk

  Bielsk

 • Powiększ zdjęcie Bielsk

  Bielsk

 • Powiększ zdjęcie Bielsk

  Bielsk

 • Powiększ zdjęcie Piątkowo

  Piątkowo

 • Powiększ zdjęcie Piątkowo

  Piątkowo

 • Powiększ zdjęcie Piątkowo

  Piątkowo

 • Powiększ zdjęcie Piątkowo

  Piątkowo

 • Powiększ zdjęcie Piątkowo

  Piątkowo

 • Powiększ zdjęcie Pluskowęsy

  Pluskowęsy

 • Powiększ zdjęcie Pluskowęsy

  Pluskowęsy

 • Powiększ zdjęcie Pluskowęsy

  Pluskowęsy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF