Podwójna okazja do świętowania

19 września 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie połączył zakończenie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Brodnicka 1 z podsumowaniem konkursu ekologicznego Ekowypady za Elektroodpady. W dniu 17 września, na kilka dni przed akcją Sprzątanie Świata zaproszono do PSZOK przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych z dyrektorami i koordynatorami, którzy w placówkach nadzorowali zbiórkę elektroodpadów.

Wśród zaproszonych gości przybył również Józef Rogacki- pełnomocni zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia. Instytucja ta dofinansowała modernizację PSZOK jak również nagrody w konkursie. Przedstawiciele firmy Gra-Mar, która dokonała modernizacji PSZOK w osobie właściciela p. Joanny Malinowskiej. Prezes Barbara Stosio- spółki ZGKiM, obsługującej Punkt.

W pierwszej części spotkania przybliżono młodzieży zasady funkcjonowania PSZOK. Dokonano także symbolicznego otwarcia PSZOK przecinając wstęgę. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z gospodarstw domowych, w szczególności odpady problemowe, których przedsiębiorca nie odbiera bezpośrednio z terenu nieruchomości. Celem inwestycji związanej z rozbudową, wyposażeniem oraz podniesieniem standardów technicznych i jakościowych PSZOKu było zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz ograniczenie zjawiska "dzikich wysypisk śmieci". Dzięki zmodernizowaniu obiektu, usprawniony został system przyjmowania odpadów od mieszkańców. Stworzone zostało również miejsce do edukacji, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej. Głównym wykonawcą zrealizowanego projektu była firma GRA-MAR z Kowalewa Pomorskiego. Koszt wykonanych robót wyniósł 1.521.588,49 zł brutto. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał Gminie dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 847.840,00 zł. 

Inwestycja obejmowała wybudowanie budynku z pomieszczeniem edukacyjnym, gdzie prowadzone będą lekcje ekologiczne dla uczniów szkół. Przy budynku mieści się punkt drugiego życia produktu, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać stare, lecz wciąż działające urządzenia i artykuły, które zostaną wykorzystane przez inne osoby. W PSZOKu znajduje się także punkt napraw, gdzie będą naprawiane urządzenia i sprzęty, dzięki czemu będą one dalej używane i nie trafią na składowisko. Na płycie betonowej umieszczono kontenery na gruz, odpady budowlane, materiały izolacyjne, odpady wielkogabarytowe, opony,  na odpady ulegające biodegradacji, oraz na odpady elektryczne i elektroniczne. Ponadto znajduje się tu dodatkowy kontener tzw. EKOSKŁAD przeznaczony na magazynowanie przeterminowanych leków, chemikaliów, baterii, akumulatorów i świetlówek. Konstrukcja ekoskładu zapewnia zabezpieczenie przed ewentualnymi wyciekami odpadów do gruntu. W pojemnikach z tworzyw sztucznych umieszczane będą tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, popioły, tapety, papy oraz opakowania metalowe. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dalszym ciągu będzie obsługiwany przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim. W godzinach pracy PSZOKu mieszkańcy Gminy mogą dowieźć posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Będą one przyjmowane przez pracownika Zakładu, ważone na wadze zamontowanej przy wjeździe do punktu, a następnie umieszczane we właściwych kontenerach lub pojemnikach.

 Jedną z głównych przesłanek realizacji inwestycji było stworzenie miejsca do edukacji ekologicznej mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zamontowano tu 10 szt. tablic edukacyjnych, na których zamieszczono informacje o hierarchii postępowania z odpadami, o zasadach segregacji, a także o zagrożeniach związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami.

W budynku będą prowadzone zajęcia w formie szkoleń i warsztatów, przy wykorzystaniu nowoczesnych nośników przekazu i wizualizacji. Ich celem będzie podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, kształtowanie praktycznych umiejętności dbania o środowisko, a także propagowanie właściwych postaw, które będą stosowane w codziennym działaniu. W punkcie drugiego życia produktu będą przyjmowane rzeczy, które nie są już potrzebne ich właścicielowi a będą mogły być wykorzystane przez inne osoby. Do artykułów tych należą meble, niektóre urządzenia elektryczne i elektroniczne, zabawki, książki, lampy, wózki, sprzęt sportowy taki jak: rowery, hulajnogi, deskorolki, a także naczynia, chodniki, dywany oraz armatura łazienkowa, o ile jej stan pozwala na dalsze użytkowanie. W punkcie napraw będą dokonywane drobne naprawy lub czyszczenie przedmiotów, które potencjalnie mogą jeszcze znaleźć odbiorcę. Następnie będą one przekazywane do punktu drugiego życia. Stan przedmiotu oraz jego przydatność będą weryfikować pracownicy punktu.

W roku 2018 zorganizowano w gminie Kowalewo Pomorskie kolejną, już trzecią edycję konkursu pn. „Ekowypady za elektroodpady”. Celem konkursu było kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie trwałych nawyków segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych ze strumienia odpadów komunalnych. W okresie od marca do czerwca br. uczniowie 5 szkół z terenu gminy zbierali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i nakrętki od plastikowych butelek, za które przyznawane były punkty w oparciu o regulamin konkursu.

W trakcie trwania zmagań łącznie zebrano 11.099 sztuk elektroodpadów, 1.105 kg nakrętek oraz 1.101 kg baterii. Cieszy nas fakt, że w akcję wciąż angażują się nie tylko uczniowie, ich rodzice, młodzież i grono pedagogiczne, ale także krewni i znajomi uczniów oraz lokalna społeczność. W każdej ze szkół wyznaczono szkolnych koordynatorów, którzy kierowali całością działań związanych z prawidłowym przebiegiem akcji.

W trzeciej edycji konkursu pn. „Ekowypady za elektroodpady” łączna pula nagród wyniosła 10.000,00 zł. Ich fundatorami byli: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości po 1.000,00 zł w konkursie otrzymali:

Oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim z wynikiem 32 punktów w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. Drugie wyróżnienie w konkursie otrzymała  Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie z wynikiem 35 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim z wynikiem 65 punktów w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły.

II miejsce i nagrodę w wysokości 2.700,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące z wynikiem 113 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły.

I miejsce w konkursie i nagrodę w wysokości 3.300,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach z wynikiem 309 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły.

Na zakończenie organizatorzy zorganizowali kilka konkursów ekologicznych. Był również tort i soki.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF