Mieszkańcy decydują, czyli podsumowanie odbytych zebrań wiejskich

8 października 2018 |
Karolina Kowalska, Monika Kozińska
Powiększ zdjęcie

Za nami bardzo pracowity czas, czyli uchwalanie budżetów wszystkich 23 sołectw na 2019rok. Gmina Kowalewo Pomorskie już dziesiąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20%-30% wydatków.

Wielkość nagrody zależy corocznie od wielkości budżetu krajowego jak i liczby samorządów realizujących w/w ustawę. Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59 tys. zł. (20%) za 2011- 62 tys. zł (20%), za 2012 - prawie 94 tys. zł. (30%), za 2013 – prawie 96 tys. (30%), za 2014 – 100 tys. zł (28,3%), za 2015 - 112 tys. zł (30%), za 2016r. - 106 tys. zł. (26,7%), a za 2017 r. kwotę prawie 109 tys. zł (26,2%). Decyzją burmistrza, po konsultacjach z sołtysami i radnymi wszystkie nagrody trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.

Sprawozdanie za 2017 zostało przyjęte przez Ministerstwa Finansów bez uwag, przez co nagroda już do nas trafiła. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są zawsze przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Fundusz Sołecki wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji. Ufam, że obecny budżet, czyli wydatki w 2018r. również będą tak dobrze zrealizowane i otrzymamy ministerialną nagrodę.– podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski- Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od dwudziestu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Budżet sołecki to dobra praktyka. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzielą środki, a sołtys z radą sołecką realizuje uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Mieszkańcy mogą decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze. Biorą odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażują się w życie wsi.

W roku 2019 budżet sołecki to kwota najwyższa do tej pory i wynosi ponad pół miliona, a rozpoczynaliśmy od 300tys. w 2010. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby mieszkańców. Najmniej liczne sołectwo – Mariany (162 osób) podzieliło kwotę 15tys.zł, natomiast największe – Wielkie Rychnowo (740 osób) ponad 39tys.

Na zebraniach mieszkańcy zostali zapoznani z blokiem informacji przekazywanych przez pracowników tut. Urzędu dotyczących: zakończenia prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5, zmian w prawie łowieckim, utylizacji azbestu, programu priorytetowego EKOpiec 2018, możliwości korzystania z koparko-ładowarki z GSW, gospodarowania odpadami komunalnymi, programu opieki nad zwierzętami, zgłaszania awarii oświetlenia drogowego, a także awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uwag do jakości wody, realizowanych projektach z dofinansowaniem unijnym, tj. rozbudowa PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim, rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim, systemu RSO. Ponadto na zebraniach został przekazany apel o wykaszanie rowów, poboczy dróg gminnych i dbanie o chodniki, apel do właścicieli psów o zapewnienie odpowiedniego dozoru nad zwierzętami, a także konsultowano przepisy prawa miejscowego w zakresie wychowania w trzeźwości i zapobiegania alkoholizmowi.

Zebranie to miejsce, gdzie można poruszyć najbardziej palące obywateli tematy. Tak było i w tegorocznym cyklu zebrań. Wśród tematów, które niepokoiły lub ciekawiły mieszkańców były m.in.: opracowywany plan miejscowy dla wsi Wielkie Rychnowo, podorywanie poboczy przez niefrasobliwych rolników, odbiór i składowanie opon od maszyn rolniczych oraz foliowych opakowań po nawozach i kiszonkach czy stan melioracji rolnych.

Warto pokreślić, iż mieszkańcy sołectw są coraz bardziej zaangażowani w życie sołectwa i chętniej biorą udział w zebraniach wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się zebrania w: Wielkim Rychnowie (56 osób), Sierakowie (43 osoby) i Wielkiej Łące (38 osób). Z kolei najwyższa frekwencja była w sołectwach: Lipienica (20,90%), Sierakowo (15,92%), Kiełpiny (15,38%). Natomiast najmniej osób wzięło udział w zebraniu wiejskim w sołectwach: Zapluskowęsy (11 osób), Mariany (12 osób), Mlewiec (13 osób) oraz Nowy Dwór (13 osób). Najniższa frekwencja była w następujących sołectwach: Frydrychowo (5,34%), Chełmonie (6,17%) i Wielka Łąka (6,43%).

O wszystkich zebraniach wiejskich w miesiącu sierpień- wrzesień br. przeczytacie tutaj: http://www.kowalewopomorskie.pl/art,654,budzety-soleckie-na-rok-2019-aktualizacja-pluskowesy-dn-24-wrzesnia

Frekwencja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF