Jedna kadencja się kończy, a druga zaczyna, czyli co dalej?

12 października 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Ku końcowi ma się kadencja samorządowa 2014-2018. Samorząd zamyka jeden etap a otwiera drugi. W gminie Kowalewo Pomorskie wiele zadań inwestycyjnych zostało rozpoczętych w roku 2018, czyli w mijającej kadencji i ich realizacja będzie ukończona w roku 2019.

Do wielu z nich samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych lub rządowych. Wymienię te najważniejsze:  

ZADANIA TRWAJĄCE LUB BĘDĄCE NA UKOŃCZENIU

 • zaadaptowanie budynku szkoły na urząd i przedszkole - zadanie ukończone będzie do VI 2019 r.
 • rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta, czyli rynku - do X br. Dofinansowanie w wys. 80% zadania.
 • modernizacja drogi gminnej Nowy Dwór - Wielkie Rychnowo - realizacja do XI br.
 • rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu - do końca VI 2019 r. Dofinansowanie ze środków ZIT w wys. 85%.
 • modernizacja drogi Martyniec - Sierakowo - dofinansowanie ze środków Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 48 tys. zł. Termin zakończenia październik br I etap, kwiecień 2019 r. II etap.
 • budowa Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie - do końca XI br. - dofinansowanie w wys. 63,63% zadania.
 • modernizacja remizo - świetlicy w Srebrnikach- do końca XI br. - dofinansowanie w wys. 85%.
 • przebudowa drogi od ul. 1-go Maja do ul. Kościuszki do drogi powiatowej - X br.
 • budowa parkingu w Wielkiej Łące - wykonanie do XI br. Zadanie po 50% z powiatem.
 • przebudowa dróg gminnych w Wielkim Rychnowie - trwa odbiór robót.

UMOWY PODPISANE Z WYKONAWCĄ NA REALIZACJĘ i przekazany plac budowy:

 • modernizacja remizo - świetlicy wiejskiej w Chełmońcu - wykonanie do V 2019 r. Dofinansowanie 57% kosztów kwalifikowanych.
 • modernizacja nawierzchni drogi Borek - Napole - termin realizacji do 15.06.2019 r.
 • modernizacja nawierzchni drogi Napole - Pluskowęsy - termin realizacji do 15.06.2019 r.
 • budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach gminnych w Wielkiej Łące - do VI 2019 r.

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD ZADANIAMI:

 • rewitalizacja istniejącego budynku na dzienny dom pobytu - termin realizacji do 31.08.2019 r. Dofinansowanie ze środków ZIT w wys. 70% - trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy.
 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie - termin realizacji 31.08.2019 r. Dofinansowanie w wys. 63,63%. Trwa wyłanianie wykonawcy.
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej Bielsk - Chełmonie - cmentarz w kierunku Lipienicy - samorząd gminy Kowalewo Pom. i starostwo powiatowe podjęły uchwały o partycypacji w kosztach.
 • modernizacja gospodarki osadowej I etap - podpisano umowę na unijne dofinansowanie w wys. 85%. Trwa wyłanianie wykonawcy.
 • modernizacja gospodarki osadowej II etap - podpisano umowę na unijne dofinansowanie w wys. 85%. Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej.
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na Placu 700-lecia (rynek) - podpisano umowę na dofinansowanie ze środków ZIT w wys. 85% zadania. Trwa wyłanienie wykonawcy.
 • budowa drogi dla rowerów relacji Nawra - Kończewice - Chełmża - Kiełbasin - Mlewo - Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej 551 w ramach ZIT trwa ocena formalna wniosku przez samorząd Województwa.
 • budowa drogi gminnej oraz budowa drogi dla rowerów w Kowalewie Pom. (ul. Odrodzenia) - trwa opracowanie dokumentacji projektowe.
 • montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w gminie Kowalewo Pom. (szkoły) - Dofinansowanie w wys. 50%. Termin realizacji 2019 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Równocześnie na ukończeniu są prace nad budową 24-rodzinnego budynku przy ul. Kościuszki, w ramach Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gdzie samorząd gminy jest udziałowcem.  Już w  listopadzie  lokatorzy otrzymają klucze do mieszkań.

Najbardziej potrzebną inwestycją jest nadal budowa obwodnicy miasta. Samorząd gminy sfinansował opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe. Dokument przekazał do zarządcy drogi krajowej nr 15 czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem dalszej realizacji.

Wartość w/w inwestycji to kwota ponad 41 mln. zł.

Powyższe informacje pokazuję, że nie odcinam się od samorządu gminy kończąc służbę na stanowisku burmistrza. Rozpocząłem kolejne inwestycje, które będą służyć społeczeństwu. Wierze, że mój następca, kimkolwiek będzie potwierdzi słuszność podjętych decyzji i będzie te zadania kontynuował.

 

Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF