Zakończono "Rekultywację przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie"

16 listopada 2018 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2018 roku dokonano odbioru prac wykonywanych w ramach „ Rekultywacji przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Prace zostały wykonane w terminie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., wybrany w wyniku rozstrzygnięcia III przetargu.

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Logo programu

Umowa z  wykonawcą na powyższe zadanie została podpisana w dniu 17 lipca 2018 r - na kwotę 804 897,67 zł. Przewidywane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 251 484,51 zł.

W związku z powyższym na Placu 700-lecia:

  • wykonano podświetlaną fontannę z herbem Gminy Kowalewo Pomorskie w centralnej części placu (w miejscu byłej rabaty),
  • ustawiono ławki wokół fontanny, nastąpiła eliminacja murków oporowych i podwyższeń,
  • wprowadzono w przestrzeń trawnika siatki kwadratów z kostki granitowej w kolorze szaro-rudym, w celu nawiązania do dawnej formy zagospodarowania terenu,
  • przestrzeń placu oraz nawierzchnia chodnika została wykonana z płyt granitowych,
  • wykonano dodatkowe elementy małej architektury: kosze na odpady, stojaki rowerowe,
  • nasadzono nową roślinność złożoną z drzew, krzewów, bylin oraz trawnika,
  • wprowadzono instalację automatycznego nawadniania oraz system zabezpieczający bryły korzeniowe drzew i krzewów przed zasoleniem w okresach zimowych.

W ramach projektu, jako element projektu inwestycyjnego, zostały również zrealizowane działania informacyjno-edukacyjne, które zostały zorganizowane i przeprowadzone wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim konkursy: konkurs polegający na napisaniu czterowiersza w formie słownej lub muzycznej, dotyczącego walorów przyrodniczych miasta lub terenu objętego rekultywacją w ramach projektu inwestycyjnego, tj. rynku znajdującego się przy Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim oraz konkurs plastyczny polegający na przygotowaniu prac plastycznych nt. „Kowalewski rynek po rekultywacji” przedstawiających zmiany, jakie zostaną wprowadzone w przestrzeni publicznej, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego. Ponadto, w dniu 15 września 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców pn. „EkoKowalewo”. Na spotkaniu nastąpiło podsumowanie przeprowadzonego wśród dzieci i młodzieży szkolnej konkursu literackiego i konkursu plastycznego oraz przeprowadzono gry i zabawy edukacyjne z nagrodami, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie właściwych zachowań w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego oraz ładu przestrzennego. Ponadto, zaprezentowana została makieta przedstawiająca zmiany jakie są prowadzone w ramach projektu inwestycyjnego na rynku w Kowalewie Pomorskim. W spotkaniu „EkoKowalewo” wzięła również udział organizacja ekologiczna TILIA z Torunia. Przedstawiciele organizacji zaprezentowali stoisko edukacyjne „Segreguj, odzyskuj, utylizuj”, w ramach którego działała pracownia komputerowa z prezentacjami multimedialnymi dotycząca opakowań oraz z grami komputerowymi o tematyce odpadów, instalacje przestrzenne pn. „Cykl życia opakowania”, plansze poglądowe, mini PSZOK, koło fortuny, rebusy, krzyżówki i inne gry terenowe.W spotkaniu informacyjno-edukacyjnym wziął również udział p. Mirosław Deredas, znany jako Polski Elvis.

Działania informacyjno-edukcyjne w ramach projektu zostały przeprowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF