PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 110126C RELACJI MARTYNIEC - SIERAKOWO”

16 listopada 2018 |
Małgorzata Wegner
Powiększ zdjęcie

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, stanowi jedno z głównych zadań, za które odpowiedzialne są władze Gminy Kowalewo Pomorskie. Przeprowadzone modernizacje dróg gminnych częstokroć przekraczają możliwości finansowe będące w dyspozycji gminy, co staje się powodem przedłużania prac modernizacyjnych w czasie, a tym samym poszukiwaniem dodatkowych środków finansowych.

Jednym ze źródeł pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg są dotacje pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Konieczność przebudowy drogi gminnej relacji Martyniec – Sierakowo podyktowana była przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

Droga ta nie spełniała obowiązujących standardów, a zły stan techniczny, brak oznakowania oraz ustabilizowanych wjazdów na nieruchomości przyległe do drogi stanowił duże utrudnienie nie tylko dla korzystających z niej mieszkańców gminy. W okresie jesienno - wiosennym oraz w czasie opadów, na nawierzchni drogi tworzyły się liczne wyboje, powstawały zastoiska wodne, co częstokroć skutkowało brakiem przejezdności.

W/w droga służy głównie jako droga dojazdowa do pól i gruntów rolnych oraz nieruchomości. W związku z czym, Gmina Kowalewo Pomorskie zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o dofinansowanie zadania. W dniu 4 maja 2018 r. podpisana została umowa o współrealizację zadania w zakresie przebudowy drogi przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 48.000,00 zł.

Modernizację drogi gminnej wykonano w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej. W 2018 roku zmodernizowano odcinek drogi o długości 855,26 m. Odcinek o długości 800 m zrealizowano przy udziale środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do realizacji w 2019 r. ze środków gminnych pozostaje jeszcze odcinek o długości 1.215,08 m.

Koszt robót budowlanych związanych z modernizacją odcinka drogi objętego umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim wyniósł 567.638,07zł

Dzięki otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, realizacja tego zadania przyczyniła się do ewidentnej poprawy przejezdności zmodernizowanej drogi, a co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców.

BURMISTRZ
/-/Andrzej Grabowski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF