Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

3 grudnia 2018 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,

przyjęty uchwałą nr XV/119/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 roku, nakładają szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w czasie zimy.

Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ponadto do obowiązków właścicieli nieruchomości w okresie zimy należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, w tym:

 • niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników,

 • pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu i lodu przy krawężnikach w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

 • likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków uszorstniających (sól, piasek), które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania.

Na terenie miasta usługi w zakresie zimowego utrzymania świadczy:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., który odśnieża, zgarnia błoto pośniegowe i posypuje piaskiem miejskie chodniki z uwzględnieniem usuwania śniegu i zwalczania gołoledzi na wszystkich dojściach do oznakowanych przejść dla pieszych. ZGKiM gromadzi środki uszorstniające z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi i przy użyciu sprzętu mechanicznego dokonuje odśnieżania i posypywania jezdni ulic mieszanką piasku i soli, a ponadto w uzgodnieniu z sołtysami odśnieża ciągi pieszo-jezdne położone na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, oraz posypuje drogi gminne mieszanką uszorstniającą.

Ponadto na terenach wiejskich za odśnieżanie dróg gminnych odpowiedzialni są wykonawcy wybrani w drodze zapytania ofertowego, tj:

 • w sołectwach: Pluskowęsy, Kiełpiny, Napole, Piątkowo Gminna Spółka Wodna
  ul. Kościuszki, 87-410 Kowalewo Pom.

 • w sołectwach: Szychowo, Mariany, Elzanowo, Wielkie Rychnowo, Borówno, Nowy Dwór Ochotnicza Straż Pożarna, Wielkie Rychnowo 87-410 Kowalewo Pom.

 • w sołectwach: Pruska Łąka, Wielka Łąka, Lipienica, Chełmonie, Chełmoniec, Bielsk, Zapluskowęsy, Kowalewo Pom., Frydrychowo Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń

 • w sołectwach: Mlewo, Mlewiec, Srebrniki, Sierakowo P.H.U.P. GRA-MAR
  ul. Chopina 35, 87-410 Kowalewo Pomorskie

O kolejności odśnieżania i posypywania dróg lub chodników na terenie sołectw decydują sołtysi mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych powyższe obowiązki spoczywają na zarządcy nieruchomości. Jednocześnie za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym.

Utrzymaniem dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio zarządcy tych dróg.

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego zlecenia usług w zakresie ośnieżania swojej nieruchomości do miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim, tel. (56) 684 15 17.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF