Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach

3 grudnia 2018 |
Magdalena Gadomska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie – oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe" – złożonego w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej RLKS), RPO WK-P na lata 2014-2020.

 Logo programu

Wniosek o dofinansowanie projektu pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” został złożony do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”– w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2018, Cel ogólny 3 Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD „Dolina Drwęcy”, Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, Przedsięwzięcie 3.2.2 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR), Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy 1 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej RLKS), RPO WK-P na lata 2014-2020.

Po ocenie zgodności wniosku przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” - z Lokalną Strategią Rozwoju – wniosek został przekazany do oceny formalno-merytorycznej przez pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Na chwilę obecną trwa ocena projektu.

Pomimo trwającej oceny wniosku przez IZ RPO WK-P – została przeprowadzona procedura przetargowa (przetarg nieograniczony) wyłonienia wykonawcy rbm.

Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 6 września 2018 r. Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała Umowę z firmą P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska z Kowalewa Pomorskiego. Koszt wykonania robót wynosi 969.905,64 zł brutto. Termin wykonania prac zgodnie z umową mija 30 listopada 2018 r.

Rewitalizacja budynku remizo-świetlicy wiejskiej w Srebrnikach zapewni ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023.

Zakres robót obejmuje m. in.:

• Wykonanie robót rozbiórkowych

• Wykonanie robót ziemnych

• Wykonanie robót fundamentowych

• Wykonanie robót murarskich

• Montaż konstrukcji dachu

• Montaż pokrycia dachu

• Wykonanie robót instalacyjnych – elektrycznych oraz sanitarnych

• Wykonanie robót tynkarskich

• Wykonanie robót izolacyjnych

• Wykonanie robót posadzkowych

• Wykonanie robót dekarsko – blacharskich

• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

• Wykonanie robót malarskich.

• Wykonanie montażu wyposażenia budynku

• Zagospodarowanie terenu przyległego

W ramach projektu nie przewiduje się wprowadzenia bardzo istotnych zmian w dotychczasowym zagospodarowanie terenu.

Modernizacja terenu polegać będzie przede wszystkim na uporządkowaniu dotychczasowego zagospodarowania poprzez montaż nowych urządzeń na placu zabaw, wykonaniu nowych nawierzchni dojazdowych oraz pieszych przy budynku, wykonaniu dodatkowego ogrodzenia terenu, wymiana istniejącego oświetlenia terenu, wykonaniu nowej przydomowej oczyszczalni ścieków itp.

W planowanym zagospodarowaniu terenu zakłada się pozostawienie istniejącej wiaty koncertowej.

Wyposażenie dodatkowe

• Ocynkowana wycieraczka przed wejściem

• Plac zabaw (nawierzchnia piaskowa, karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki)

• Elementy małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci, bramki)

• Rekultywacja boiska piłkarskiego

• Ogrodzenie terenu

• Wyposażenie świetlicy

Całkowita wartość projektu: 791 442,11 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 532 687,69 zł tj. 85% kosztów kwalifikowalnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF