Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Kondolencje

3 listopada 2020 |
Członkowie Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Joachima Kupskiego
długoletniego Prezesa Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

3 listopada 2020 |
Patrycja Baran

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Joachima Kupskiego
długoletniego Prezesa Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego, członka Chóru 730 – lecia Kowalewa Pomorskiego oraz działacza społecznego.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

2 listopada 2020 |
Patrycja Baran

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Lubomira Zglińskiego
Sołtysa sołectwa Sierakowo w latach 2006-2015,
wieloletniego Prezesa jednostki OSP w Sierakowie
oraz działacza na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Powiększ zdjęcie

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

2 listopada 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 29 października bieżącego roku odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej. Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii i z uwagi na rosnącą liczbę osób zakażonych wirusem COVID-19 Sesje Rady Miejskiej nadal odbywają się bez udziału gości zaproszonych.

Powiększ zdjęcie

Projekt pt. "Samotności mówię NIE” – dotyczy Funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

30 października 2020 |
Zyta Szymańska

Projekt pt. "Samotności mówię NIE" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiększ zdjęcie

Nabór do Dziennego Domu Pobytu przy ul. Plac Wolności 1a w Kowalewie Pomorskim

29 października 2020 |
Zyta Szymańska

Projekt pt. "Samotności mówię NIE" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia

29 października 2020 |
Agnieszka Januszko

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uruchomił całodobową infolinię dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia pod nr tel.: +48 222 500 115.

Całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia +48 222 500 115

Powiększ zdjęcie

Godziny funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

29 października 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

LISTOPAD

Powiększ zdjęcie

II edycja Konkursu "MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT

29 października 2020 |
Małgorzata Dębińska

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT".

Powiększ zdjęcie

Raport z konsultacji społecznych - „Planowanie z mieszkańcami"

28 października 2020 |
Monika Lewandowska

W związku z przestąpieniem przez Gminę Kowalewo Pomorskie do projektu „Planowanie z mieszkańcami" Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Handel na targowisku przed 1 listopada br.

28 października 2020 |
Renata Siwiec

Mając na uwadze zwiększone zainteresowanie handlem w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, informujemy, że w dni targowe w okresie od 28 do 31 października br. część terenu dawnego targowiska (od strony nowo wybudowanego targowiska) zostanie udostępniona do sprzedaży kwiatów, wieńców, zniczy itp., natomiast pozostała część (od strony OSP) – wyznaczona będzie jako parking, zgodnie z poniżej zamieszczonym planem.

Powiększ zdjęcie

ZAPOWIEDZI STAŁY SIĘ FAKTEM !

27 października 2020 |
Bożena Rymanowska

22 października br. Pani Anna Gembicka sekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformowała o uruchomieniu przez Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, procesu inwestycyjnego obwodnicy Kowalewa Pomorskiego i Brześcia Kujawskiego. W pierwszej kolejności środki zostaną uruchomione na wykonanie dokumentacji technicznej.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

27 października 2020 |
Patrycja Baran

Z głębokim żalem i bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. ks. kan. Macieja Augustyńskiego emerytowanego proboszcza parafii w Chełmoniu

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają: Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Sołtysi oraz  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

23 października 2020 |
Wiktor Kamiński

W związku ze stwierdzeniem u pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim zakażenia wirusem SARS-CoV-2 działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostaje zawieszona do dnia 27.10.2020 r.

Powiększ zdjęcie

Odbiór odpadów z miejsc kwarantanny oraz izolacji domowej

22 października 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że mieszkańcy objęci kwarantanną oraz przebywający w izolacji są zobowiązani do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób zmniejszający ryzyko przypadkowego zarażenia osób postronnych.

Powiększ zdjęcie

Nowa kotłownia w Świetlicy w Mlewie

22 października 2020 |
Mirosław Wasilewski

W dniu 9 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Mlewie w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opalowym w istniejącym budynku WDK w Mlewie". 

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

22 października 2020 |
Edyta Jasińska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Druha Piotra Pawlewicza długoletniego Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskowęsach oraz działacza na rzecz ochrony przeciwpożarowej

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają: Zarząd Oddziału M – G Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim oraz Druhowie OSP z terenu gminy.

Powiększ zdjęcie

Informacja na temat obsługi interesantów MGOPS w Kowalewie Pomorskim

22 października 2020 |
Agnieszka Januszko

Szanowni Państwo, z uwagi na występującą w Polsce pandemię koronawirusa Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników MGOPS obsługa nadal jest realizowana z zachowaniem określonych zasad tj.:

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

21 października 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pani Małgorzaty Pawlewicz pracownika Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, z powodu śmierci Męża
Składają: Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Koniec okresu trwałości projektu

21 października 2020 |
Marcin Dębiński

W związku z upływem okresu trwałości projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" informujemy, że od dnia 1 listopada 2020 r. nie będzie już świadczona usługa świadczenia dostępu do sieci Internet.

Powiększ zdjęcie

Funkcjonowanie Pływalni w Kowalewie Pomorskim

20 października 2020 |
Ewa Dąbkowska

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 19 października 2020 r. Pływalnia w Kowalewie Pomorskim będzie dostępna wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych oraz dla uczniów i studentów w ramach zajęć na uczelni lub szkole z zachowniem reżimu sanitarnego.

Powiększ zdjęcie

Dzień Edukacji Narodowej

19 października 2020 |
Monika Kozińska

Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich pracowników niepedagogicznych, pracujących w instytucjach związanych z oświatą. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Powiększ zdjęcie

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”

19 października 2020 |
Renata Siwiec

Corocznie od lat organizowana kampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Powiększ zdjęcie

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

19 października 2020 |
Natalia Maleszewska

Z dniem 15 października 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1578), która wprowadza możliwość przyznania świadczenia wyrównawczego wszystkim beneficjentom ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 319 ze zm.).

Powiększ zdjęcie

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych - wniosek

19 października 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.

Powiększ zdjęcie

Oddaliśmy hołd Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego

16 października 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 16 października br. o godzinie 10:00 w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim została odprawiona Msza św., podczas której oddano hołd wszystkim Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego. Tytuł ten nadany został osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Kowalewo Pomorskie, są to:

Powiększ zdjęcie

Zebranie Samorządu Osiedlowego Osiedle Brodnickie

16 października 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

We wszystkich sołectwach na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie odbyły się zebrania wiejskie. Teraz przyszła kolej na Osiedle Brodnickie, co miało miejsce 12 października 2020 r. Przewodniczący Osiedla Brodnickiego Henryk Sławiński oraz Zarząd zaprosili mieszkańców, Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego i Radnego Rady Miejskiej Wojciecha Małkiewicza.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

16 października 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Piotrowi Strzeleckiemu Radnemu Rady Miejskiej z powodu śmierci Ojca składają:
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

15 października 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 14 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania dokonano przeglądu podjętych decyzji i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Powiększ zdjęcie

Mistrz Polski wygrywa w Golubiu-Dobrzyniu

15 października 2020 |
UKS Sokół Wielkie Rychnowo

W dniu 10 października br. na zakończenie udanego sezonu szosowego zawodnicy UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo wystartowali w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego o Puchar Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń.

Powiększ zdjęcie

XX Dzień Papieski

13 października 2020 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

W dniu 11 października 2020 roku już po raz dwudziesty uczczono pamięć Świętego Jana Pawła II, a w tym roku szczególnie, bo przypadła 100 rocznica jego urodzin. Kochany, podziwiany, obdarzony największym szacunkiem, największy autorytet moralny współczesnego świata.

Powiększ zdjęcie

Wielkie serce na nakrętki

13 października 2020 |
Anna Dalke

Metalowy kosz w kształcie serca na plastikowe nakrętki, którego wykonanie i ustawienie sfinansowała firma Gra-Mar z Kowalewa Pomorskiego został zlokalizowany przy wejściu na teren Urzędu Miejskiego. 

Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20pochodzi%20ze%20strony%20internetowej%20Urzędu%20Marszałkowskiego

Powstanie nowa ścieżka rowerowa na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

9 października 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 7 października Burmistrz Miasta Jacek Żurawski uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.

Powiększ zdjęcie

Obowiązek deratyzacji

8 października 2020 |
Renata Siwiec

Przypominamy, że z zapisów §15.1 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wynika obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy.

Powiększ zdjęcie

Dołączyliśmy do kampanii „Pod biało-czerwoną”

8 października 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.

Powiększ zdjęcie

Zebranie zespołu zarządzania kryzysowego

5 października 2020 |
Monika Piróg

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze wzrostem liczby osób poddanych kwarantannie domowej, w dniu 1 października 2020r. w tut. Urzędzie spotkał się zespół zarządzania kryzysowego.

Powiększ zdjęcie

Sołectwo Bielsk podzieliło fundusz sołecki

5 października 2020 |
Małgorzata Dębińska

W sołectwie Bielsk w dniu 24 września odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza p. Ilona Rybicka oraz Radna Rady Miejskiej p. Halina Dąbrowska.