VII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

5 czerwca 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 30 maja bieżącego roku odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Wiodący temat obrad Rady Miejskiej skupiał się na omówieniu spraw bieżących.

Po powitaniu gości i przyjęciu zmienionego porządku sesji oraz protokołów z V i VI sesji wysłuchano informacji z prac Rady Powiatu oraz sprawozdań Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Po złożonym sprawozdaniu przez Burmistrza Miasta powitano nowo wybranych Sołtysów. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – poinformował, że dotychczas odbyło się 12 zebrań wiejskich sołectw, które wybierały sołtysa na nową kadencję. W czterech z nich zmienili się sołtysi: w Chełmoniu Pani Ewelina Guzowska, w Lipienicy Pani Joanna Błaszkiewicz, w Pluskowęsach Przemysław Lewandowski, we Frydrychowie Pani Małgorzata Kawula. Na Osiedlu Jana Kochanowskiego nie został wybrany Przewodniczący Osiedla ze względu na brak wystarczającej frekwencji. W dalszej części obrad Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim Bogdan Oskwarek przedstawił prezentację promującą szkolnictwo zawodowe, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jest bardzo ważną dziedziną edukacji. Szkoła jest nieustannie wzbogacana poprzez nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych, rozwój bazy dydaktycznej szkoły, remonty budynków. Dyrektor podkreślał, że szkolnictwo zawodowe wymaga nie tylko realizacji podstawy programowej, ale także stwarzania możliwości do zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przez uczniów. Z myślą o nich w szkole realizowane są różne projekty. Młodzież może bezpłatnie ukończyć kurs na prawo jazdy, jak również ukończyć kursy barmańskie, baristyczne, obsługi wózków widłowych, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie itp.
W dalszej części Rada podjęła również czternaście uchwał:

 1.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie.
 4.  Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy na okres od dnia 1 września 2019 r.
 5.  Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6.  Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
 7.  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020.
 8.  Uchwała w sprawieprzyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020.
 9.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
 10.  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
 11. Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia.
 12.  Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
 13.  Uchwała w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów,
 14.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie: http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska->Uchwały

/wyniki głosowań TUTAJ/

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF