Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Ogłoszenie o naborze trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

5 sierpnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim"

Podstawowym zadaniem trenera będzie:

1) udział w szkoleniu zorganizowanym przez koordynatora Programu (Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej „Sportvita”)

a) szkolenie obejmuje m.in. zasady edukacji uczestników, przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych, zasady udzielania pierwszej pomocy, sposoby motywowania uczestników do dbania o własne zdrowie,

b) miejsce szkolenia: Toruń, Przystań Sportów Wodnych

c) przewidywany termin szkolenia: koniec sierpnia/początek września

(uwaga: w przypadku osób, które uczestniczyły w szkoleniu w latach poprzednich, o udziale w szkoleniu decyduje koordynator Programu),

2) udział w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników Programu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie (wg wskazań koordynatora Programu),

3) przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej dla jednej grupy ćwiczeniowej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie:

a) liczebność grupy: 15 osób

b) okres trwania zajęć: wrzesień – grudzień 2019 r. (pełne trzy miesiące)

c) zajęcia:

- czas trwania zajęć: 1 godzina zegarowa, w tym 45 min. trening

- częstotliwość: 3 razy w tygodniu,

- miejsce: wskazane przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim,

- sprzęt sportowy: zapewnia Gmina Kowalewo Pomorskie

4) prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagania niezbędne dla osoby mającej realizować usługę trenera aktywności fizycznej:

1) posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, instruktorzy rekreacji ruchowej, rehabilitanci ruchowi, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Trener winien przedstawić następujące dokumenty:

1) podpisane CV z krótkim opisem doświadczenia zawodowego,
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich,
3) deklarację uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu,
4) propozycję stawki uposażenia za 1 godz. pracy w charakterze trenera brutto w PLN,
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem i realizacją projektu.

Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć podpisem lub potwierdzić za zgodność z oryginałem i dostarczyć w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i tytułem „Nabór trenera aktywności fizycznej w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów – Gmina Kowalewo Pomorskie” na adres:

 Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
pokój nr 2 – sekretariat

Termin składania ofert: 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r.
Termin ogłoszenia wyników naboru: do 14.08.2019 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
Informacje dodatkowe pod nr telefonu56 684 10 24 wew.30.

/-/ Burmistrz
Jacek Żurawski

(zamieszczono: 2019-07-27)

Pliki do pobrania