Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Od 1 września uczniowie wracają do szkół

12 sierpnia 2020 |
Paulina Wilamowska
Powiększ zdjęcie

Podczas konferencji prasowej w dniu 5 sierpnia br., Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że od 1 września uczniowie wracają do szkół. Dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w sytuacji pandemii COVID-19, Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.

Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany" lub „zdalny (tzw.  warianty B i C pracy szkoły i placówki).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
Ministerstwo Edukacji Narodowej jest w trakcie przygotowań stosownych aktów prawnych, które pojawią się w połowie sierpnia i pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań, w przypadku powstania ogniska zakażenia. Zmiany dotyczące zawieszania zajęć przez dyrektora szkoły będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto zostaną przygotowane materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 02.07.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

W dniu 12 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej zaplanował konferencję z udziałem Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego na temat "zasad bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych". O wprowadzonych zasadach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Materiały

Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020
Wytyczne​​_dla​​_szkół​​_i​​_placówek​​_-​​_wrzesień​​_2020.docx 0.08MB
Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020
Wytyczne​_dla​_szkół​_i​_placówek​_–​_wrzesień​_2020.pdf 0.12MB
Wytyczne żłobki przedszkola – aktualizacja – lipiec 2020
Wytyczne​_żłobki​_przedszkola​_III​_aktualizacja.pdf 4.15MB
PREZENTACJA – Bezpieczny powrót do szkół – konferencja MEN
PREZENTACJA​_–​_Bezpieczny​_powrót​_do​_szkół​_–​_konferencja​_MEN.pdf 20.25MB