Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Odbiór odpadów z miejsc kwarantanny oraz izolacji domowej

22 października 2020 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że mieszkańcy objęci kwarantanną oraz przebywający w izolacji są zobowiązani do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób zmniejszający ryzyko przypadkowego zarażenia osób postronnych.

Odpady z miejsc kwarantanny oraz izolacji są odbierane z zachowaniem należytych środków ostrożności, przy użyciu właściwych ochron indywidualnych.

W związku z powyższym mieszkańcy objęci kwarantanną oraz przebywający w izolacji winni bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odseparowaniu, zgłosić konieczność odrębnego wywozu odpadów, do pracownika miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. pod nr tel. 663-548-804.

Nadmieniamy ponadto, że nieczystości, o których mowa powyżej, nie mogą być odbierane z dotychczas użytkowanych pojemników, w terminach wynikających z harmonogramu.