Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

7 stycznia 2021 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

W związku z wystąpieniem opadów śniegu przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,

przyjęty uchwałą nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku, nakładają szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zimowego chodników przylegających do nieruchomości.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć właścicieli, współwłaścicieli użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z prawem, na właścicielu nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek dbania o estetykę nieruchomości oraz o bezpieczeństwo z jej korzystania. Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zimowego utrzymania należy:

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej lub osiedla, obowiązek ten spoczywa na zarządcy.

Utrzymaniem dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio zarządcy tych dróg.

Ponadto informujemy, że na terenie miasta usługi w zakresie zimowego utrzymania świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim, który:

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego zlecenia usług w zakresie ośnieżania do miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim, tel. (56) 684 15 17.