Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Projekt Polska Szczęśliwych Rodzin

8 stycznia 2021 |
Paulina Wilamowska
Powiększ zdjęcie

Miło nam poinformować, że nasza gmina została wyróżniona grantem w projekcie @Polska Szczęśliwych Rodzin za swoje działania prorodzinne. Są to m.in.:

1. „Młodzi bez alkoholu" w okresie od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Świetlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia realizowała zadanie pn. „Młodzi bez alkoholu X" współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie, mające na celu przeciwdziałanie inicjacji dzieci i młodzieży w zakresie różnych zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom od alkoholu, kształtowanie kultury trzeźwości wśród młodego pokolenia obejmowało: zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzone przez realizatorów profilaktyki z Towarzystwa „Powrót z U" w Toruniu, zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych, celem wzmacniania więzi rodzinnych i funkcji rodzicielskich, w powyższe działania zostali włączeni również rodzice, uczestnicząc we wspólnych warsztatach z elementami Programu wzmacniania rodziny. Zajęcia dla dzieci i rodziców poruszały tematykę: komunikacji rodzic-dziecko, narady rodzinne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach itp. Udział w zajęciach miał za zadanie podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, lepszego radzenia sobie rodziców z dzieckiem z problemami wychowawczymi, zmniejszenie bezradności wychowawczej, ale również miał przyczynić się do poprawy relacji interpersonalnych w rodzinie, podniesienia kontaktów emocjonalnych rodzic - dziecko itp.

2. Dzienny Dom Pobytu - Projekt „Samotności mówię nie" Dzienny Dom Pobytu, prowadzony jest w ramach realizacji projektu pt. "Samotności mówię NIE" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla 20 osób zamieszkałych na trenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Grupa docelowa projektu to dorosłe, niesamodzielne osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Działania w ramach projektu to realizacja usług opiekuńczo–pielęgnacyjnych, aktywizacyjno–usprawniających, wspomagających, przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Zapewniony jest dowóz uczestników, specjalistyczne wsparcie oraz wyżywienie w trakcie pobytu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt pt. "Samotności mówię NIE" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt „Szkoła rodzica" Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą „Pro Europa" w latach 2020-2021 r. współrealizuje projekt pt. „Aktywność szansą na sukces". W roku 2020 zostały przeprowadzone działania społeczno-aktywizujące, w tym szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich tzw. „Szkoła rodzica". W zajęciach wzięły udział 24 osoby z terenu Kowalewo Pom. z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Projekt współfinansowany jest ze środkó Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

4. Program „Opieka wytchnieniowa" adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W ramach projektu powstał spot promujący pozytywny wizerunek rodziny.
Zapraszamy do jego obejrzenia oraz dołączenia do grupy Liderów Działań na Rzecz Rodziny:
https://www.facebook.com/groups/polskaszczesliwychrodzin

Burmistrz Miasta
Jacek Żurawski