Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Wiosenne wypalanie traw

23 marca 2021 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i stosowanymi praktykami wypalania traw, przypominamy o konsekwencjach z tym związanych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy środowisko, ale stanowi również duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru.
Wypalanie traw jest prawnie zakazane !!!

Określa to m.in.:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.55 z późn. zm. ) - art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary- podlega karze aresztu albo grzywny”.

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 poz.1463 z późn. zm) - art. 30 ust. 3 : "W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych zgodnie z art 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.281) grożą surowe sankcje: kara aresztu, grzywny lub nagany. Wysokość grzywny w myśl art. 24 § 1 KW może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.

Państwowa Straż Pożarna wielokrotnie apeluje o rozsądek i nie stwarzanie zagrożeń.

Gaszenie pożarów traw bardzo często angażuje dużą liczbę ratowników, którzy w tym czasie mogą być potrzebni w zdarzeniach, gdzie bezpośrednio zagrożone jest życie ludzkie.

Na stronie Ogólnopolskiej Kampanii STOP POŻAROM TRAW można szczegółowo zapoznać się z materiałami dotyczącymi tego problemu (www.stoppozaromtraw.pl).

Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat. Za wypalanie traw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolników karę finansową w postaci zmniejszenia dopłat (od 5 do 25%), a w skrajnych przypadkach nawet odebrania wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

STOP POŻAROM TRAW ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA