Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

24 czerwca 2021 |
Karolina Milczarek
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie możliwe jest otrzymanie Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok szkolny 2020/2021.

Uchwała Nr XXVIII/236/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2021 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie:

Stypendium może być przyznane uzdolnionemu uczniowi pobierającemu naukę w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic/opiekun prawny ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata za rok szkolny 2020/2021, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dokumenty należy składać w sekretariacie tut. Urzędu w terminie do dnia 20 lipca br. Wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmie do dnia 31 sierpnia 2021 r., o czym wnioskodawcy oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów lub pełnoletni uczniowie zostaną powiadomieni na piśmie.

Link do Uchwały, której załącznikiem jest wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie:

http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=17148