Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Projekt SZANSA NA LEPSZY START 2 - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

17 sierpnia 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
Powiększ zdjęcie

UWAGA PIERWSZY NABÓR NA ŚCIEŻKĘ DOTACYJNĄ W RAMACH PROJEKTU.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Informacja o naborze nr 7:

Siódmy nabór do projektu “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” realizowany będzie w terminie 11.08.2021-24.08.2021 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie: 6 osób na ścieżkę dotacyjną

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.05.2022. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakłada się, że do grupy docelowej należy 60 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, liczba 60 osób obejmuje zarówno uczestników ścieżki ogólnej, jak i dotacyjnej), z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w 1.3.1 POWER, tj. z wyłączeniem:

W ramach grupy docelowej, w wyniku identyfikacji sytuacji problemowej, wyszczególniono następujące podgrupy (podane poniżej wartości dotyczą zarówno ścieżki ogólnej, jak i ścieżki dotacyjnej, w ramach której planowane jest zrekrutowanie 12 osób):

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

ścieżka ogólna i dotacyjna

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.05.2022.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji (uwaga szczegółowe warunki dla kandydatów na ścieżkę dotacyjną zostaną określone na późniejszym etapie):

a) ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:

- weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

- weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez:

b) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej

- kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

- osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),

- osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Brodnicę, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie lub Włocławek +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

- osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

- punkty mogą się sumować maksymalnie do 11,

- przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,

c) ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni w ramach dwóch kryteriów:

- motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),

- przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),

- w ramach oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

a) osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w trakcie spotkań informacyjnych (w ogłoszeniu o naborze każdorazowo zostanie wskazane, czy ta możliwość jest dostępna, ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19),

b) pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 5, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data stempla pocztowego,

c) mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na adres szansa@pte.bydgoszcz.pl,

d) telefonicznie pod numerem (52) 322 90 60, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu (uzupełnienie telefoniczne nie dotyczy elementów zgłoszenia obejmujących opis planowanej działalności gospodarczej). Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/szansa-2/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/szansanalepszystart2/