Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

26 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie Studium) – jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i dotyczy najważniejszych kwestii realizowanych w przestrzeni gminy: gospodarki nieruchomościami, problematyki obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, gospodarki mieszkaniowej, problematyki rewitalizacji, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych. W praktyce szczegółowe ustalenie polityki przestrzennej na terenie gminy następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze Studium.

Konsultacje prowadzone będą w okresie:

Konsultacje są prowadzone za pomocą:

Konsultacje obejmują obszar gminy Kowalewo Pomorskie, a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Konsultacje prowadzi Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą przez zespół powołany w ramach realizacji projektu „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”.

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, tel. (56) 684-10-24 wew. 535.

Pliki do pobrania