Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

1 września 2021 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 26 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Podczas czwartkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała ma na celu szczegółowe określenie zasad oraz usprawnienie procesu uchwalania budżetu gminy.

Radni dokonali również koniecznych zmian w budżecie gminy. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski przekazał między innymi informacje dotyczące bieżących spraw.

Rada podjęła dwanaście uchwał tj.:

 1. Uchwałę Nr XXXII/264/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035.
 2. Uchwałę Nr XXXII/265/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 3. Uchwałę Nr XXXII/266/21 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 4. Uchwałę Nr XXXII/267/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 5. Uchwałę Nr XXXII/268/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego.
 6. Uchwałę Nr XXXII/269/21 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
 7. Uchwałę Nr XXXII/270/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli.
 8. Uchwałę Nr XXXII/271/21 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie na rzecz użytkownika wieczystego.
 9. Uchwałę Nr XXXII/272/21 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXII/176/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu.
 10. Uchwałę Nr XXXII/273/21 w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim.
 11. Uchwałę Nr XXXII/274/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
 12. Uchwałę Nr XXXII/275/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie. Po zakończeniu sesji przeprowadzana jest transkrypcja audio na tekst i w razie konieczności anonimizacja, po czym cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym. Wersje nagrań z napisami dostępne są w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku konieczności udostępnienia nagrania z eSesji w wersji bez napisów można się zwrócić na adres mailowy urzędu i nagranie zostanie udostępnione zainteresowanemu bezzwłocznie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie