Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

10 września 2021 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 888) zamieszczamy poniżej informacje dotyczące gospodarowania odpadami na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno. Podwykonawcą w/w przedsiębiorstwa jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

 2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady odebrane od mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, 87-207 Dębowa Łąka

 3. Osiągnięte poziomy recyklingu w Gminie Kowalewo Pomorskie za 2020 r.:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 60,80% (poziom wymagany min. 50%)
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi     metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,99% (poziom wymagany min. 70%)
  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 9,64% (poziom wymagany max. 35%)
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim. Mieszkańcy miasta i gminy mogą do niego bezpłatnie dostarczyć posegregowane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych tj.

  • tworzywa sztuczne i metale,
  • szkło,
  • papier i tekturę,
  • bioodpady,
  • popiół,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte opony od samochodów osobowych (max. 4 sztuki w ciągu roku),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • odzież i tekstylia,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 5. Punkt świadczy usługi:
  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 9:00 do 15:00 oraz we wtorki w godzinach 9:00 do 17:00
  • w okresie od 1 maja do 30 września – w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00
  • w okresie od 1 października do 30 kwietnia – w pierwszą sobotę miesiąca od 9:00 do 14:00
 6. Mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie mają możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (bezpośrednio z nieruchomości) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, po uprzednim zgłoszeniu ich rodzaju i ilości do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.