Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

6 lipca 2018 |
A.Szewczyk
Powiększ zdjęcie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce.

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Podstawą stwierdzenia wystąpienia suszy są raporty IUNG –PIB w Puławach zamieszczone na stronach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR), informujące o aktualnym stanie zagrożenia suszą rolniczą we wszystkich gminach, dla poszczególnych kategorii gleb oraz gatunków roślin uprawnych. A zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie i uprawie, zgodnie SMSR wystąpiła susza.

Aktualny SMSR - wersja tabelaryczna http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0405043/

Kategorie map glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

Mapa kategorii map glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

W związku z powyższym powołana Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku suszy wystąpiły straty w gospodarstwie rolnym w uprawach rolnych oraz w trwałych użytkach zielonych, przyjmować będzie pisemne wnioski rolników o oszacowanie wysokości strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2018r. w referacie OŚRiEG Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Druk protokołu można odebrać w biurze Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej   Urzędu Miejskiego  ul. Plac Wolności 3, u sołtysa lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

WAŻNE! W przypadku gdy w gospodarstwie rolnym oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca, we wniosku należy wymienić rzeczywistą lub prognozowaną liczbę zwierząt w roku szkody ze względu na fakt, że  za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej. Aby otrzymać pomoc od państwa na odtworzenie produkcji strata musi wynieść powyżej 30 % średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

A.Szewczyk

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ mgr Edyta Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

Pliki do pobrania