Budżet uchwalony jednogłośnie

31 grudnia 2018 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Podczas ostatniej w 2018 r. sesji w dniu 28 grudnia radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili jednogłośnie budżet gminy na nadchodzący rok. Przychody budżetu to 53.732.254,00 zł, a wydatki – 72.880.846,46 zł. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 15 radnych.

Nie było sprzeciwu, ani wątpliwości. Zaplanowano 41 zadań inwestycyjnych z czego 9 projektów to zadania jednoroczne na 2019 rok w kwocie 995.000,00 zł i 32 projekty wieloletnie na wartość 27.428.979,19 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 19.148.592,46 zł. Wcześniej radni zapoznali się z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet na 2019r. mamy tego pełną świadomość jest przygotowany przez poprzednią kadencję Radnych i Burmistrza. Jest to projekt bardzo ambitny, przygotowywany na rok wyborczy z bardzo rozbudowanymi inwestycjami, które już trwają. Dotyczy to m.in. przebudowy budynku szkoły podstawowej, która będzie siedzibą Przedszkola i siedzibą Urzędu Miejskiego, rozbudowy MGOK, budowy Dziennego Domu Pobytu i wielu innych, których prace rozpoczęto w kończącym się roku. Nie jest to budżet łatwy do zrealizowania, ale będzie on w takim kształcie realizowany o czym rozmawiano również podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. Kolejny budżet będzie już budżetem autorskim i obywatelskim - podkreślał w swoim przemówieniu Burmistrz Jacek Żurawski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Bejgier poinformował w swoim wystąpieniu między innymi o tym, że do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Projekt budżetu został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o Finansach Publicznych i spełnia wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W związku z powyższym Komisja Budżetowa i Samorządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 i wnioskowała do rady o przyjęcie.
W dyskusji nad budżetem głos zabrali:

 • radny Jerzy Koralewski podkreślał między innymi, że jest to budżet rozwojowy, a zaplanowany deficyt budżetowy może być stymulatorem do inwestowania. Stwierdził, że jest bardzo zadowolony z tego za co dziękował Burmistrzowi, że Burmistrz przyjął zaplanowane założenia budżetowe. Budżet zawiera wiele trudnych spraw, które zarówno rada jak i Burmistrz będą musieli rozważać i realizować.
 • radny Piotr Strzelecki między innymi zgłosił swoją obawę o to, aby nie doszło do sytuacji gdzie zostaną zamknięte oddziały przedszkolne na wsi i trzeba będzie dowozić dzieci do Kowalewa Pomorskiego. Budżet prospołeczny – zdaniem radnego nasza Gmina odbiega od pozostałych jeśli chodzi o sprawy ekologiczne – brakowało dobrej woli w tym zakresie. Dodał, że ma świadomość wielu innych potrzeb to właśnie Burmistrz wraz z radą mają służyć mieszkańcom Gminy. Podejmując kolejny nowy budżet należy się zastanowić czy można iść w innym kierunku z większymi nakładami dla mieszkańców wsi.
 • radna Halina Dąbrowska między innymi pytała o zabezpieczone środki w budżecie na rok 2019 na realizację dalszych zadań dotyczących realizacji budowy obwodnicy. Pytała również o możliwość pozyskiwania środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz o sprawę sfinansowania w ramach budżetu nauki pływania dla dzieci I-III w ramach wychowania fizycznego.

Jacek Żurawski – poinformował, że po Nowym Roku jest planowany przyjazd Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Kowalewa Pomorskiego. Będzie omawiany kalendarz poszczególnych wydarzeń dotyczących realizacji obwodnicy. Nadmienił, że nie będzie dużo mówił o obwodnicy Jego celem nie jest mówienie tylko realizacja jej. Zapewniał również, że nie dojdzie do zamykania oddziałów przedszkolnych na wsi. Zdaniem Burmistrza poziom edukacji w naszej Gminie powinien być w każdym miejscu taki sam, czy to na wsi czy to w mieście. Na zakończenie Burmistrz wyraźnie podkreślił, że realizacja tego budżetu będzie przede wszystkim sukcesem mieszkańców, a Burmistrz wraz z radą mają się jedynie do tego przyczynić.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Jacek Żurawski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski złożyli wszystkim Noworoczne życzenia. Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl . Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF