Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Becikowe

27 lipca 2017 |
Kamila Gajewska

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.


Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez lekarza/położną.

Druki dotyczące świadczeń rodzinnych