Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za Życiem"

17 stycznia 2017 |
Kamila Gajewska
Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807).

1. Podstawa prawna

2. Jednorazowe świadczenie przysługuje:

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

3. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:

4. Wysokość świadczeń oraz kryterium dochodowe: Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł bez względu na dochód rodziny.

5. Wniosek, wymagane dokumenty, termin składania wniosku oraz miejsce składania wniosku:

Osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu składają wniosek, do którego załączają następujące dokumenty:

* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wnioski składa się w Miejsko Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3.

Załączniki: