Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

22 stycznia 2018 |
Zyta Szymańska

Przemoc w rodzinie to - zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Osobą dotkniętą przemocą może być każdy z członków rodziny- współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Sprawdź, czy doznajesz przemocy w rodzinie ?

Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Zapamiętaj:

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia osób bliskich, to przestępstwo ścigane przepisami kodeksu karnego.

Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.

Znowelizowana w 2010r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określiła zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Ustawodawca wówczas określił czego oczekuje od samorządowców, precyzując zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wskazał, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym :

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim.

Od 2011r. działa w Gminie Kowalewo Pomorskie Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Zarządzeniem Nr 3/2018r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 05.01.2018r. powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

 1. Zyta Szymańska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pom.,

 2. Barbara Wasilewska – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.,

 3. Beata Życińska – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.,

 4. Iwona Skonieczna – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.,

 5. Agnieszka Szafran – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.,

 6. Jadwiga Nowodworska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.,

 7. Dorota Witkowska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.,

 8. Katarzyna Wojtczak – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach,

 9. Małgorzata Wołk – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie,

 10. Kinga Szczepanowska Latuszek – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące,

 11. Przemysław Siwiec – Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu,

 12. Jolanta Tarkowska – NZOZ „ ESKULAP” w Kowalewie Pom.,

 13. Anna Raś-Gręzicka – Prokuratura Rejonowa w Golubiu Dobrzyniu,

 14. Iwona Arciszewska – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pom.,

 15. Maciej Stefański – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Golubiu Dobrzyniu.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, tel. (56) 6841 130 lub (56)6842 873, tel. kom. 605613274.

Gdzie szukać pomocy :

 1. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, tel (56) 6841 130 lub (56) 68428 73, tel. kom. 605 613 274, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 3 telefon - (56) 6841 130 lub (56) 68428 73, tel. kom. 605 613 274,

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 1. Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu, ul. J. Piłsudskiego19, tel. 56 6823226

 2. Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 6 - tel. (56) 682 3310, tel.kom. dzielnicowych: 602 661927.

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, w godzinach od 700 do 1500.

 4. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 3.

Dyżury: terapeuta do spraw uzależnień w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 1000 do 1400, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 1500 do1900 .

 1. Poradnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr.J.G. Koppa 1, tel. (56) 683 22 91 wew 143,czynna: od poniedziałku do piątku.

 2. Prokuratura Rejonowa w Golubiu Dobrzyniu, ul. Plac 1000- lecia 25 C ,tel. (56) 6833207 lub (56) 6832377,

godziny urzędowania: poniedziałek, środa,czwartek i piątek od 730 do 1530 , wtorek od 8 00 do 1600

 1. Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu II Wydział Karny , ul. Kościelna 23/25 tel. 56 6823511

godziny urzędowania; poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do 1515.

 1. Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich , ul. Kościelna 23 tel. 56 823505 , godziny urzędowania: poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do 1515.

 2. II ZespółKuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowy w Brodnicy z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. Kościelna 23/25 tel. 56 6823557.

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1, tel. 56 6835476 , godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr. J.G. Koppa 1, tel. 56 683 22 91 wew 143

 5. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Golubiu Dobrzyniu, ul.Żeromskiego 11, tel. 56 6832663,

godziny pracy Poradni :

poniedziałek od 730 do 1800, wtorek 730-1700, środa i czwartek 730- 1800, piątek 730 do 1530, Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 , tel. (56) 659 13 99 godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.

 2. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu , ul. Kasztanowa 16 tel. (56)645 89 96, (56)645 89 69, (56)65074 06, e- mail : profilaktyka@moeipu.pl , www.moeipu.pl

 3. Kujawsko- Pomorska „ Niebieska-Linia" telefon bezpłatny - 0 800-154-030 czynna codziennie od 1700 do 2200,.

 4. Stowarzyszenie „ AZYL" na rzecz pomocy kobietom i dzieciom ofiarom przemocy w Toruniu, przy ul. Brzozowej 9 , tel. (56) 657 58 61,fax (56) 657 58 62 , kom. 0602 49 47 91, 0600 201 114 Udziela wsparcia psychologicznego i prawnego. Specjaliści przyjmują na terenie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej: psycholog pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 830 do 1230, radca prawny w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od 1000 do 1400.

Nazwy Instytucji i organizacji z których pomocy możesz korzystać i się do nich zwrócić:

Ważne telefony: