Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Modernizacja gospodarki osadowej I etap

18 lipca 2019 |
Wiesław Chmielewicz

Logo programu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałaniem 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT Gmina Kowalewo Pomorskie zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja Gospodarki osadowej I etap".

Całkowity koszt zadania: 716.032,20 zł z czego dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowalnych tj.: 608.627,37 zł

Projekt obejmował wyposażenie istniejących dwóch hal suszarni słonecznej w przerzucarki nawowe osadów wraz z systemem ich wentylacji. Zakres inwestycji obejmował:

W wyniku realizacji Projektu ulegnie poprawie proces suszenia wytwarzanych osadów ściekowych, co przyczyni się do bardziej efektywnej pracy oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim. Sprawny proces suszenia to również zmniejszenie oddziaływania instalacji na środowisko, głównie w aspekcie emisji substancji odorowych do powietrza.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie