Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim

18 lipca 2019 |
Wiesław Chmielewicz

Logo programu

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Burmistrz Miasta Jacek Żurawski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim”. Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim" dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność
Gminy Kowalewo Pomorskie.

W wyniku realizacji inwestycji została zmniejszona wartość wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i energię końcową.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wykonane między innymi:

Projekt przyczynił się do zwiększenia efektywności energetycznej i efektu ekologicznego.

W dniu 23.04.2020r podpisana została umowa z Wykonawcą robót: Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. siedzibą w ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Wartość umowy na roboty: 155.626,09 zł brutto.

Dofinansowanie: 47,49 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Prace zostały wykonane w umownym terminie do 30 czerwca 2020 r.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie