Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

17 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)". e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Co to jest CEEB? Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrzawalka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuch ów". Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszka lnych, w których znajduje się źródło ciepła. Kto musi złożyć deklarację? 30 czerwiec dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Do kiedy złożyć deklarację? dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. w formie p apierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/stro na/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Deklarację można złożyć na dwa sposoby: 1 2. Jak złożyć deklarację? PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLA RACJĘ o źródłach ogrzewania budynków www.ceeb.gov.pl