Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.04.2017
Z ostatniej chwili arrow MGOPS Kowalewo Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

MGOPS Kowalewo Pom.
Informacje ogólne Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Adres:

Plac Wolności 3 
87-410 Kowalewo Pomorskie

Telefon:

(56) 684 11 30
(56) 684 28 73
kom. 605613274
Świetlica Socjoterapeutyczna kom. 693300491

Fax.:

(56) 684 11 30

NIP:

878 16 20 901

 e-mail:

mgops@interia.pl

Kierownik - Zyta Szymańska

Za-ca Kierownika - Joanna Krasicka

Pracownicy socjalni:

 • Barbara Wasilewska

 • Beata Życińska

 • Iwona Skonieczna

 • Agnieszka Iwańska

 • Małgorzata Fryc

 • Iwona Arciszewska

Referat organizacyjno - administracyjny

 • Juszczyńska Monika

 • Piątek Joanna

Referat Księgowości

 • Anna Wiśniewska

 • Karolina Kowalska

Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 • Ewa Gajewska

 • Joanna Małkiewicz

 • Dorota Barciszewska

 • Ewa Bicz

 • Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500  Sobota jest dniem wolnym od pracy.

Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • Magdalena Wiśniewska

 • Agnieszka Kotecka

 
Pomoc społeczna Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016

Zasady przyznawania pomocy

1. Na czym polega pomoc społeczna?

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2.Kto ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej ?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP;

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

3.Z jakich powodów udzielana jest pomoc społeczna?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

a) ubóstwa,

b) sieroctwa,

c) bezdomności,

d) bezrobocia,

e) niepełnosprawności,

f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

g) przemocy w rodzinie,

h) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

j) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

k) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

l) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

ł) alkoholizmu lub narkomanii,

m) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

n) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

4.Jakie są rodzaje świadczeń z pomocy społecznej?

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

2) świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • składki na ubezpieczenie społeczne,

 • sprawienie pogrzebu,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • interwencja kryzysowa,

 • schronienie,

 • posiłek,

 • niezbędne ubranie,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

 • mieszkanie chronione,

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

5.Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

1) Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 3 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 • przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się m-ny dochód w wys. 288 zł .

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

6.Jak oblicza się dochód?

1) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego , zasiłku celowego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym , wartości świadczeń w naturze, świadczeń z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z tyt. otrzymywanego świadczenia wychowawczego.

7.Procedura przyznania zasiłku, świadczenia:

  1) należy zgłosić ustnie lub wnieść podanie na piśmie o udzielenie pomocy do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

  2) pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu, przeprowadza wywiad środowiskowy. Poznaje jej sytuację życiową i finansową. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

  3) pracownik socjalny sprawdza również możliwości uzyskania pomocy od krewnych w linii prostej zobowiązanych do alimentacji (dzieci - rodzice, rodzice - dzieci)

  4) na podstawie zebranych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny, formułuje wnioski z niej wynikające i stanowiące podstawę planowania pomocy

  5) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie powyższych dokumentów wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z jej uzasadnieniem .

8.Kiedy zasiłek może zostać nie przyznany?

  1) jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością,itp.

  2) jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej „kryterium dochodowego".

  3) jeśli standard życia przewyższa udokumentowane dochody.

  4) jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające między innymi:

osiągane dochody, stan zdrowia i inne żądane przez pracownika socjalnego dokumenty.

  5) jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień tj. odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień ,nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy, szkolenia, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych , prac społecznie użytecznych , robót publicznych oraz nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego.

  6) jeśli pracownik socjalny stwierdzi np.: marnotrawstwo pieniędzy, uchylanie się od pracy, wydatkowanie przyznanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, dysproporcje między stanem faktycznym a przedstawianymi dochodami.

  7) niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenie z -pomocy społecznej lub na jego aktualizację.

 

9.Gdzie można odwołać się od decyzji w sprawie pomocy?

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego znajdującego się w Toruniu ul. Targowa 13/15 za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


 
Świadczenia pieniężne Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
1.Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

2) w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie, a niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

2.Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

  1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

  2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

  1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;

  2) kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

3.Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany:

  1) w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

  2) osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej ,finansowanych ze środków publicznych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,

  3) w formie biletu kredytowanego,

  4) zasiłek celowy może być przyznany w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego,

  5) osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,

  6) osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

  1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,

  2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 
Świadczenia niepieniężne Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
1.Talony na zakup żywności

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wówczas, gdy zostanie stwierdzone, iż własne środki lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np.: na zakup alkoholu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje przyznaną pomoc w formie zleceń do sklepu na zakup niezbędnych artykułów.

2.Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc może być świadczeniem doraźnym bądź okresowym, może być również realizowana na rzecz dzieci lub młodzieży w okresie nauki w szkole.

3.Praca socjalna

Praca socjalna - to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:

 • zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywaniu problemów,

 • zasobach klienta i społeczności,

 • uporządkowanym procesie pomocy,

 • planowanych wysiłkach podejmowanych na rzecz zmian.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na osiągany dochód.

4.Zasiłek celowy na żywność z Wieloletniego Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Z powodu trudnej sytuacji można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Wieloletniego Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 951 dla rodziny- 771na osobę w rodzinie

5.Posiłki dla osób dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 951zł dla rodziny - 771 zł, na osobę w rodzinie .Z tej formy pomocy mogą korzystać dzieci oraz dorośli.

 
Pomoc usługowa Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jedną z niepieniężnych form pomocy są:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Odpłatność za wspomniane usługi opiekuńcze ustalana jest w zależności od dochodu świadczeniobiorcy zgodnie z Uchwałą Nr XVII/178/13 Rady Miejskiej w Kowalewie z dnia 25 marca 2013r.w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz..U z 2005 Nr189,poz.1598)

 
Pomoc instytucjonalna Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
1. Kierowanie do domu pomocy społecznej

1) prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz.U z 2015r,poz.163 ze zm. ).

2) domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku

 • osób przewlekle somatycznie chorych

 • osób przewlekle psychicznie chorych

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 • osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56 ustawy o pomocy społecznej

 • osób uzależnionych od alkoholu.

3) zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia sierpnia 2012r.w sprawie domów pomocy społecznej, do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

4) do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego

 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno- rentowy

 • oświadczenie o stanie majątkowym

 • kserokopię dowodu tożsamości

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 • orzeczenie o niepełnosprawności

5) dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponad gminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

6) zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony,

7) pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania w dps ogłaszanego w Woj. Dz. Urz. do 31 marca każdego roku.

8) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

 • inne osoby, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

9) opłatę za pobyt wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,

 • małżonek zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową cywilno - prawną w trybie art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

 
Świadczenia rodzinne Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
Informacje ogólne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

3) świadczenia wypłacane przez gminy,na podstawie art. 22a.

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

5) świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadającym kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

3) świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa, jak wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych

1) zmiana liczby członków rodziny,

2) zmiana miejsca zamieszkania,

3) uzyskanie dochodu (zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -Prawo o szkolnictwie wyższym),

4) wyjazd członka rodziny za granicę Rzeczypospolitej Polskiej,

5) rezygnacja z nauki w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat,

6) zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko lub osobę uczącą się,

7) jeżeli pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

8) umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

9) inne zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

3) świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;

4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;

5) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, oraz wypłacanego świadczenia wychowawczego.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Słowniczek

Dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 ),

 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 • alimenty na rzecz dzieci,

 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ((Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ((Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 i 1198),

 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 • Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • Pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1,2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8 -10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693),

 • świadczenie rodzicielskie,

 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny,

Dochodzie członka rodziny -oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b,

Dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 -4b,

Dziecko - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Gospodarstwo rolne - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Niepełnosprawne dziecko - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Okres zasiłkowy - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Organ właściwy - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.5, t. 5, str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1).

Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Rodzina wielodzietna - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.

Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieży ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieżowy wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Szkoła wyższa - oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - oznacza to:

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Znaczny stopień niepełnosprawności - oznacza to:

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013r. Poz. 672 z późn. zm.),

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

8) utratą świadczenia rodzicielskiego,

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,

2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 
Zasiłek rodzinny oraz dodatki Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego

1) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł,

2) w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

3) w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.

a) w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w pkt 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w pkt 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny,

b) łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w pkt 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

 • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w artykułach ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczących: dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej i dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

 • dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podzielonych przez 12,

c) w przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

d) w przypadku osoby uczącej się przepisy stosuje się odpowiednio.

4) w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w którym dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

5) natomiast w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawa do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

2) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie od 1 listopada 2016 r. wynosi:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2.Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka,

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3) samotnego wychowywania dziecka,

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6) rozpoczęcia roku szkolnego,

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Uwaga! Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dane dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

1) przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka

2) przysługuje w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia

3) przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł

4) w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko,

5) dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

1) przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a) 24 miesięcy kalendarzowych;

b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem uc)72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie;

3) kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się,dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

1) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

2) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki, przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

4) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

5) korzystanie ze świadczenia rodzicielskiego,

6) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

1) przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

2) dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;

 

3) od 1 listopada 2016 r. dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

4) w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

1) przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) od 1 listopada 2016 r. dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

1) przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) od 1 listopada 2016 r. dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

1) przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego;

2) przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka);

3) dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko;

4) wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne;

5) wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

1) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo;

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko;

2) dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Załaczniki:

Druki dotyczące świadczeń rodzinnych.

 

 
Świadczenia opiekuńcze Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
1.Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie, która ukończyła 75 lat;

 • także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

 • osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego,

 • przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

2.Świadczenie pielęgnacyjne - z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Osobom o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki , przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • nie ma osób o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje , jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Od 1 lipca 2013r. do 30 kwietnia 2014r. miesięczna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 620,00 zł. W okresie od 01 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r. miesięczna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 800,00 zł. W okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. miesięczna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1.200,00 zł. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. miesięczna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1.300,00zł. Natomiast w okresie od 01 stycznia 2017 r. do nadal miesięczna kwota świadczenia wynosi 1.406,00 zł.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się,dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów;

2) osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia , rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 

4)na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów;

5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy- przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz U z 2012r. poz. 788 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto.

 • w przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( tj. 89,00 zł. ) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

 • w przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

 • osoby wymagającej opieki,

 • rodziców osoby wymagającej opieki,

 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólnie dziecko,

 • pozostających na utrzymaniu w/w osób, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia , z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku z małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także  rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

 • osoby wymagającej opieki,

 • małżonka osoby wymagającej opieki,

 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólnie dziecko,

 • pozostających na utrzymaniu w/w osób, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia , z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest nie dłużej niż na okres zasiłkowy ( okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października ).

Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.

Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

-osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów,

 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osoba wymagająca opieki:

 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawa do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów,

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Załaczniki:

Druki dotyczące świadczeń rodzinnych.

 

 
Świadczenie rodzicielskie Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

 • śmierci matki dziecka;

 • porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły lub przysposobiły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Do pobierania tego świadczenia uprawnieni są między innymi: bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

3.Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie (jest to kwota netto i nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

4.Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok, tj. 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten wynosi 71 tygodni. 

5.Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu - w przypadku osób, objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, o których mowa ust. 1 pkt 2 i 3;

 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Przy czym rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., aby uzyskać prawo do przedmiotowego świadczenia od dnia 1 stycznia 2016 r. winni złożyć wniosek najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.  

6.W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych;

7.Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę;

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka;

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

 • osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 • osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Załaczniki:

Druki dotyczące świadczeń rodzinnych.

 
Becikowe Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
 • z tytułu urodzenia się żywego dziecka;

 • jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko;

 • jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;

 • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia;

 • jednorazowa zapomoga przysługuję, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,a także do osób, które przysposobiły dziecko);

 • wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 • jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez lekarza/położną.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednio:

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

2. Karta pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
3. Dokument stwierdzający wiek dziecka.

4.Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny.

5.Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, (wzór oświadczenia określa załącznik nr 5) zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

6.Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

7.Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia -każdego pełnoletniego członka rodziny,

b) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6,

c) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

d)umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

e) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

g) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

-informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

h) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

8.Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów.

9.Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

10.Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

11.Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

12.Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

13.Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

14.Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

15.Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć: (oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego)

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 7;

 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę,w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia określa załącznik nr8;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy dołączyć: (oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15 w procedurze przyznanie zasiłku rodzinnego)

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

 • osoba ucząca się musi dostarczyć kopie skróconych aktów zgonu rodziców.

Do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego należy dołączyć: (oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego)

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub

 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy dołączyć: (oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego)

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające rozpoczęcie nauki - w przypadku gdy dziecko rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne.

Do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy dołączyć: (oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego)

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością:

1)dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);

2) karta pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

3) dokument potwierdzający wiek dziecka, w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie,

4) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

5)oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,

6)inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia:

1)dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

2) oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,

3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć:

1) wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,

3) karta pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

4) dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby, nad którą opieka jest sprawowana,

5) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

6) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,

7) oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,

8) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć:(oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego)

1) wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy,

3) karta pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

4) dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby, nad którą opieka jest sprawowana,

5) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

6) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

7) oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,

8) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:

1) społecznym:

a) oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury,

2) społecznym i zdrowotnym:

a) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,

b) zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

c) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.
Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć: (oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego)

1) wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę,

3) zaświadczenie o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie musi potwierdzić fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - po jednej w każdym trymestrze ciąży) wystawione przez lekarza lub położną,

4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3a, opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załaczniki:

Druki dotyczące świadczeń rodzinnych.

 
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za Życiem" Drukuj
Wpisał: Kamila Gajewska   
12.01.2017
Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807).
Zobacz cały artykuł…
 
Fundusz alimentacyjny Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
Prawo do świadczenia alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada

Przysługuje osobom uprawnionym do alimentów:

1) do ukończenia 18 roku życia,

2) do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

3) bezterminowo w przypadku dziecka posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności

gdy prowadzona egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego pozostaje bezskuteczna /za okres ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych/.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

1) w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

2) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł

Do wniosku o alimenty należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), każdego członka rodziny:

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o :

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotnego,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sadu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d) zaświadczenie albo oświadczenie o umieszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej ,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnionej czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z :

 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego, opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki :

Druki dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

podstawa prawna:

 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz. 169 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 2015r. poz. 2229)

 

 

 
Karta Dużej Rodziny Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
Karta Dużej Rodziny to rządowy program skierowany do rodzin wielodzietnych. Program  ma  według rządowych założeń - promować model rodziny wielodzietnej i jej pozytywny wizerunek,

a także zwiększać szanse rozwojowe dzieci wychowujących się w takich rodzinach.  Karta Dużej Rodziny ma  pomóc rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu tj.: w dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie

Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana będzie bezpłatnie i bez względu na dochód w rodzinie. Okaziciel Karty będzie mógł korzystać m.in. z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, na przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Podmioty biorące udział w programie "Karta Dużej Rodziny" zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Znak ten będzie mógł być wykorzystywany np. w materiałach reklamowych lub informacyjnych firmy. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Do wniosku o przyznanie Karty Dużej rodziny należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica- dokument potwierdzający tożsamość

 • w przypadku małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeński

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły o planowanym zakończeniu nauki

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej

 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Plac Wolności 3 w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku tel.  56 6841130 lub 566842873

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014r poz. 1956);

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014r poz.1863).

Załączniki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2014r. (Dz. U z 2014r. poz. 1956)

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U z 2014 poz. 1863)

Wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny

 
Świadczenia wychowawcze - "Rodzina 500+" Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 195 )

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214)

2. Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje:

Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne

 • dziecko małżonka

 • dziecko przysposobione (adoptowane)

 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną

 • do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

3.Świadczenie mogą pobierać:

 • rodzice

 • jeden rodzic

 • opiekunowie prawni

 • faktyczni opiekunowie

4. Prawo do świadczeń wychowawczych nie przysługuje:

Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim

 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko

 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne

lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

5. Wysokość świadczeń oraz kryterium dochodowe:

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje:

 • na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty

800 zł netto lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200

zł na osobę netto,

 • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody

6.Okres świadczeniowy

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj.01.04.2016 r. i kończy z dniem 30 września 2017 r. (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem utraty dochodu z 2014 r. i uzyskaniem nowych dochodów od 2015 r.).

7.Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Miejsko Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3.

Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa RPIPS na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl,

 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny;

Wniosek do pobrania [TUTAJ]

 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim.

Przemoc w rodzinie to - zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Osobą dotkniętą przemocą może być każdy z członków rodziny- współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Sprawdź, czy doznajesz przemocy w rodzinie ?

Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię , policzkuje, uderza , szarpie ?

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani ?

 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami ?

 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają ?

 • nie pozwala widywać się z przyjaciółmi i rodziną ?

 • grozi, że Cię zabije lub zrani ?

 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić ?

 • niszczy Twoją własność ?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Zapamiętaj:

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia osób bliskich, to przestępstwo ścigane przepisami kodeksu karnego.

Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.

Znowelizowana w 2010r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określiła zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Ustawodawca wówczas określił czego oczekuje od samorządowców, precyzując zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wskazał, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym :

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,

 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą ,

 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim.

Od 2011r. działa w Gminie Kowalewo Pomorskie Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Zarządzeniem Nr 80/2015r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24.07.2015r. została dokonana zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

 1. Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS w Kowalewie Pom.,przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Barbara Wasilewska - specjalista pracy socjalnej przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 3. Beata Życińska - specjalista pracy socjalnej przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 4. Iwona Skonieczna - pracownik socjalny przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 5. Agnieszka Iwańska - pracownik socjalny przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 6. Jadwiga Nowodworska - pedagog szkolny przedstawiciel Sz. Podst. w Kowalewie Pom.

 7. Dorota Witkowska - pedagog szkolny przedstawiciel Publ. Gimnazjum w Kowalewie Pom.

 8. Katarzyna Wojtczak - pedagog szkolny przedstawiciel Szk. Podst. w Pluskowęsach.

 9. Małgorzata Wołk - pedagog szkolny przedstawiciel Szk. Podst. w Wielkim Rychnowie.

 10. Kinga Szczepanowska - pedagog szkolny przedstawiciel Szk. Podst. w Wielkiej Łące.

 11. Przemysław Siwiec - przedstawiciel policji

 12. Jolanta Tarkowska - przedstawiciel służby zdrowia

 13. Anna Raś-Gręzicka - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Golubiu Dobrzyniu

 14. Iwona Arciszewska - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim.

 15. Krystyna Stefańska - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Golubiu Dobrzyniu

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach,

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie .

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, tel. (56) 6841 130 lub (56)6842 873, tel. kom. 605613274.

Gdzie szukać pomocy :

 1. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, tel (56) 6841 130 lub (56) 68428 73, tel. kom. 605 613 274, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 3 telefon - (56) 6841 130 lub (56) 68428 73, tel. kom. 605 613 274,

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 1. Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu, ul. J. Piłsudskiego19, tel. 56 6823226

 2. Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 6 - tel. (56) 682 3310, tel.kom. dzielnicowych: 602 661927.

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, w godzinach od 700 do 1500.

 4. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 3.

Dyżury: terapeuta do spraw uzależnień w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 1000 do 1400, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 1500 do1900 .

 1. Poradnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr.J.G. Koppa 1, tel. (56) 683 22 91 wew 143, czynna: od poniedziałku do piątku.

 2. Prokuratura Rejonowa w Golubiu Dobrzyniu, ul. Plac 1000- lecia 25 C ,tel. (56) 6833207 lub (56) 6832377,

godziny urzędowania: poniedziałek, środa,czwartek i piątek od 730 do 1530 , wtorek od 8 00 do 1600

 1. Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu II Wydział Karny , ul. Kościelna 23/25 tel. 56 6823511

godziny urzędowania; poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do 1515.

 1. Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich , ul. Kościelna 23 tel. 56 823505 , godziny urzędowania: poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do 1515.

 2. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowy w Brodnicy z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. Kościelna 23/25 tel. 56 6823557.

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1, tel. 56 6835476 , godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr. J.G. Koppa 1, tel. 56 683 22 91 wew 143

 5. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Golubiu Dobrzyniu, ul.Żeromskiego 11, tel. 56 6832663,

godziny pracy Poradni :

poniedziałek od 730 do 1800, wtorek 730-1700, środa i czwartek 730- 1800, piątek 730 do 1530, Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 , tel. (56) 659 13 99 godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.

 2. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu , ul. Kasztanowa 16 tel. (56)645 89 96, (56)645 89 69, (56)65074 06, e- mail : profilaktyka@moeipu.pl , www.moeipu.pl

 3. Kujawsko- Pomorska „ Niebieska-Linia" telefon bezpłatny - 0 800-154-030 czynna codziennie od 1700 do 2200,.

 4. Stowarzyszenie „ AZYL" na rzecz pomocy kobietom i dzieciom ofiarom przemocy w Toruniu, przy ul. Brzozowej 9 , tel. (56) 657 58 61,fax (56) 657 58 62 , kom. 0602 49 47 91, 0600 201 114 Udziela wsparcia psychologicznego i prawnego. Specjaliści przyjmują na terenie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej: psycholog pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 830 do 1230, radca prawny w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od 1000 do 1400.

Nazwy Instytucji i organizacji z których pomocy możesz korzystać i się do nich zwrócić:

 • Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych , bytowych i prawnych.

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym ,socjalnym,terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających tym zakresie w Twojej miejscowości.

 • Ośrodki interwencji kryzysowej- zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie , gdy jesteś ofiara przemocy w rodzinie , udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej , a także opracują plan pomocy.

 • Ośrodki wsparcia -zapewniają schronienie Tobie i Twojej rodzinie , gdy jesteś ofiara przemocy udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej .

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewniają bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiara przemocy w rodzinie oraz udziela Ci specjalistycznej pomocy w tym pomocy psychologicznej , prawnej,socjalnej,terapeutycznej i medycznej oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

 • Prokuratura , Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się , popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej .

 • Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

 • Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach poprosić o pomoc lekarska spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych- jeśli przemocy w twoim domu towarzyszy alkohol, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inna pomoc związana z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Ważne telefony:

 • 997- Policja lub 112

 • 801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie- „Niebieska Linia"

 • 0 800-154-030 (tel. bezpłatny) Kujawsko - Pomorska „ Niebieska-Linia" czynna codziennie od 1700 do 2200

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!