Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Dot. kolektorów słonecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dot. kolektorów słonecznych Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
12.04.2011

kolektory_small_12_04_11.jpgW związku ze zmianą stanowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie dofinansowania projektów w działaniu 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych) zwracamy się z zapytaniem do mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie o określenie się co do chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie „ankiety" będącej załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Projekt z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne tzw. „solary" do podgrzewania ciepłej wody użytkowej) w prywatnych budynkach mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie realizowany byłby przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

Podstawowe założenia projektu:

 • realizacja przez Gminę Kowalewo Pomorskie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

 • szacunkowy koszt instalacji solarnej dla 3-4 osobowej rodziny: 12-16 tys. zł brutto. Koszt zawiera: 2 płyty kolektora, zasobnik 250-300 L, automatykę, układ pompowy, przewody i izolacja, podstawową armaturę. Dla większych instalacji i nietypowego montażu koszt może być większy,

 • wymagany udział finansowy osób zainteresowanych realizacją projektu - max do 30 % kosztów projektu dot. danej nieruchomości,

 • zakładany termin ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu oraz jego wdrożenie - 2011- 2013 r.,

 • warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie:

  - złożenie ankiety w terminie określonym w niniejszym komunikacie,

  - osoba zainteresowana musi być właścicielem domu mieszkalnego, zamieszkiwać w nim, bądź posiadać prawomocne pozwolenie na użytkowanie takiego budynku,

  - podpisanie w wyznaczonym terminie umowy określającej zasady uczestnictwa w projekcie oraz umowy użyczenia części nieruchomości (budynku mieszkalnego) i określenie warunków użyczenia dla potrzeb realizacji projektu,

  - na dzień podpisania umowy należało będzie dostarczyć aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów działki na której posadowiony jest budynek, na którym instalowana ma być instalacja solarna oraz aktualny odpis księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu,

 • inne istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów:

  - w budynku na którym ma być montowany zestaw solarny nie może być prowadzona działalność gospodarcza

  - właściciel upoważni Gminę do występowania w swoim imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi celem uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu,

  - właściciel zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania prac remontowych, które będą następstwem prac montażowych zestawu solarnego takich jak malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku,

  - umowa zawarta będzie na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do upływu pięciu lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu,

  - po zakończeniu prac montażowych zestaw solarny pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwania umowy a po jego jego upływie zostanie on przekazany właścicielowi budynku na podstawie odrębnej umowy,

 • właściciel zobowiązany będzie do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres trwania umowy - przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją zestawu solarnego określonych w instrukcji eksploatacji,

  - umową użyczenia (bezpłatne używanie) objęta będzie część dachu wraz z częścią wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania zestawu solarnego,

  - w przypadku pokrycia azbestowego (eternit) - płyty kolektora mogą być montowane w ogrodzonej części nieruchomości (wykonanie ogrodzenia na koszt właściciela)

Załączniki:

ANKIETY należy składać do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1 (sekretariat)
lub ul. Św. Mikołaja 5 - parter (Ref. Techniczno - Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami) osobiście,
pocztą lub za pośrednictwem sołtysa
w terminie do dnia 31 - maja -2011 roku.

UWAGA : zastrzega się prawo skrócenia terminu składania ankiet , w przypadku wcześniejszego ogłoszenia naboru projektów w ramach RPO. Ostateczny termin określony zostanie wówczas w odrębnym komunikacie.

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie , zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu - w przypadku zmiany wytycznych do konkursu ogłaszanego w ramch RPO.

Zastrzega się prawo odstąpienia od projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców.

Ankiety są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Miejskim (Sekretariat i Ref. TIiGG) oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl - zakładka - ogłoszenia - Ref. TIiGG - kolektory słoneczne.

Kowalewo Pomorskie dnia 11.04.2011 r. 
BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!