Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Dot. kolektorów słonecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dot. kolektorów słonecznych Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
12.04.2011

kolektory_small_12_04_11.jpgW związku ze zmianą stanowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie dofinansowania projektów w działaniu 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych) zwracamy się z zapytaniem do mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie o określenie się co do chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie „ankiety" będącej załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Projekt z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne tzw. „solary" do podgrzewania ciepłej wody użytkowej) w prywatnych budynkach mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie realizowany byłby przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

Podstawowe założenia projektu:

  • realizacja przez Gminę Kowalewo Pomorskie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

  • szacunkowy koszt instalacji solarnej dla 3-4 osobowej rodziny: 12-16 tys. zł brutto. Koszt zawiera: 2 płyty kolektora, zasobnik 250-300 L, automatykę, układ pompowy, przewody i izolacja, podstawową armaturę. Dla większych instalacji i nietypowego montażu koszt może być większy,

  • wymagany udział finansowy osób zainteresowanych realizacją projektu - max do 30 % kosztów projektu dot. danej nieruchomości,

  • zakładany termin ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu oraz jego wdrożenie - 2011- 2013 r.,

  • warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie:

    - złożenie ankiety w terminie określonym w niniejszym komunikacie,

    - osoba zainteresowana musi być właścicielem domu mieszkalnego, zamieszkiwać w nim, bądź posiadać prawomocne pozwolenie na użytkowanie takiego budynku,

    - podpisanie w wyznaczonym terminie umowy określającej zasady uczestnictwa w projekcie oraz umowy użyczenia części nieruchomości (budynku mieszkalnego) i określenie warunków użyczenia dla potrzeb realizacji projektu,

    - na dzień podpisania umowy należało będzie dostarczyć aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów działki na której posadowiony jest budynek, na którym instalowana ma być instalacja solarna oraz aktualny odpis księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu,

  • inne istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów:

    - w budynku na którym ma być montowany zestaw solarny nie może być prowadzona działalność gospodarcza

    - właściciel upoważni Gminę do występowania w swoim imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi celem uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu,

    - właściciel zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania prac remontowych, które będą następstwem prac montażowych zestawu solarnego takich jak malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku,

    - umowa zawarta będzie na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do upływu pięciu lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu,

    - po zakończeniu prac montażowych zestaw solarny pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwania umowy a po jego jego upływie zostanie on przekazany właścicielowi budynku na podstawie odrębnej umowy,

  • właściciel zobowiązany będzie do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres trwania umowy - przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją zestawu solarnego określonych w instrukcji eksploatacji,

    - umową użyczenia (bezpłatne używanie) objęta będzie część dachu wraz z częścią wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania zestawu solarnego,

    - w przypadku pokrycia azbestowego (eternit) - płyty kolektora mogą być montowane w ogrodzonej części nieruchomości (wykonanie ogrodzenia na koszt właściciela)

Załączniki:

ANKIETY należy składać do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1 (sekretariat)
lub ul. Św. Mikołaja 5 - parter (Ref. Techniczno - Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami) osobiście,
pocztą lub za pośrednictwem sołtysa
w terminie do dnia 31 - maja -2011 roku.

UWAGA : zastrzega się prawo skrócenia terminu składania ankiet , w przypadku wcześniejszego ogłoszenia naboru projektów w ramach RPO. Ostateczny termin określony zostanie wówczas w odrębnym komunikacie.

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie , zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu - w przypadku zmiany wytycznych do konkursu ogłaszanego w ramch RPO.

Zastrzega się prawo odstąpienia od projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców.

Ankiety są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Miejskim (Sekretariat i Ref. TIiGG) oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl - zakładka - ogłoszenia - Ref. TIiGG - kolektory słoneczne.

Kowalewo Pomorskie dnia 11.04.2011 r. 
BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!