Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wyjaśnienia dotyczące nazewnictwa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wyjaśnienia dotyczące nazewnictwa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Ewa Bąk Sekretarz Gminy   
20.05.2011

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi właściwego nazewnictwa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) „jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terenie tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej". Dotyczy to sytuacji, w której siedziba organów gminy, a więc rady i burmistrza, znajduje się w miejscowości mającej statut miasta.

 

Ponadto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1319 z póź. zm.) ustawodawca w załączniku nr 6 określił wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisów w organach samorządu gminy. W pkt. III załącznika pn. „Gmina, w której Rada Gminy znajduje się w mieście położonym na terenie tej gminy" została ustalona treść wzoru pieczęci nagłówkowej. Ze wzoru tego wynika, że prawidłową nazwą urzędu w gminach miejsko-wiejskich jest nazwa „Urząd Miejski" i pieczęć z nazwą o tej treści należy stosować.

W obowiązującym stanie prawnym nie jest dopuszczalne używanie nazwy „Rada Miasta i Gminy", „Burmistrz Miasta i Gminy" czy „Urząd Miasta i Gminy". Takowe jednostki istniały do dnia 1 stycznia 1992 r. i zostały zniesione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dz. U. Nr 87, poz. 397).

Kowalewo Pomorskie zgodnie z § 44 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 1975r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw ma status miasta.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jednostki podziału terytorialnego państwa stopnia podstawowego (miasta, gminy), istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, zachowują dotychczasową nazwę, obszar, granice i siedzibę władz.

Siedziba władz znajduje się w Kowalewie Pomorskim, czyli mieście położonym na terytorium gminy Kowalewo Pomorskie i wobec czego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta, który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu, który nosi nazwę Urząd Miejski.


Z poważaniem

 

Sekretarz Gminy

Ewa Bąk

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!