Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Inicjuj z FIO 3.0 – ruszają spotkania informacyjne

18 stycznia 2022 |
Katarzyna Szczutowska

Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUJ Z FIO 3.0" przyznaje granty do 10 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i do 5 tys. zł grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące grantów w styczniu 2022 r.

Powiększ zdjęcie

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

18 stycznia 2022 |
Katarzyna Szczutowska

Informujemy, że rozpoczął się nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030”

18 stycznia 2022 |
Małgorzata Dębińska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030, które potrwają od 25.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

Powiększ zdjęcie

Postój ambulansu poboru krwi

18 stycznia 2022 |
Katarzyna Szczutowska

Uprzejmie informujemy, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do ambulansu poboru krwi w dniu 20 stycznia 2022 r. w godzinach 10:00 – 16:00 plac przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. S. Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Powierzenie funkcji Sołtysa sołectwa Kowalewo Pomorskie

17 stycznia 2022 |
Katarzyna Szczutowska

W związku ze złożoną rezygnacją przez Sołtysa sołectwa Kowalewo Pomorskie zaszła konieczność powierzenia tej funkcji innej osobie.

W dniu 4 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie dotychczasowego Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej z Burmistrzem Jackiem Żurawskim.

Powiększ zdjęcie

Ostrzeżenie meteorologiczne - SILNY WIATR

16 stycznia 2022 |
Izabela Wasilewska

WCZK IMGW-PIB OSTRZEGA: SILNY WIATR
od 22:00/16.01.2022
do 18:00/17.01.2022 prędkość do 60 km/h w porywach do 110 km/h

Powiększ zdjęcie

Zakup sprzętu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

14 stycznia 2022 |
Edyta Jasińska

W dniu 31.12.2021r. jednostka OSP Wielkie Rychnowo otrzymała nowy sprzęt ratowniczy.

Powiększ zdjęcie

Projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

14 stycznia 2022 |
Małgorzata Sochalska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska z radością zaprasza szkoły do udziału w 5. edycji ogólnopolskiego projektu grantowego Tradycyjny Sad. Projekt ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, naturalnych sposobów ich pielęgnacji oraz zwiększenie różnorodności biologicznej w naszym kraju.

Powiększ zdjęcie

Uroczystości związane z 102. rocznicą powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej

14 stycznia 2022 |
Paulina Wilamowska

Szanowni Mieszkańcy!
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski informuje
o uroczystościach związanych
z 102. rocznicą powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 19 stycznia 2022 roku

Powiększ zdjęcie

Biblioteka Publiczna czynna również w soboty

13 stycznia 2022 |
Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Spełniając oczekiwanie i potrzeby naszych czytelników Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim ustala Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim w roku 2022 będzie czynna również w soboty.

Powiększ zdjęcie

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku.

13 stycznia 2022 |
Kampani Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System Związku Banków Polskich chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. To ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

Powiększ zdjęcie

XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2022 |
Wiktor Kamiński

Z przyjemnością informujemy, że jak co roku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskiem zawiązany został Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

12 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Druha Bernarda Foksińskiego
byłego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskowęsach
oraz działacza na rzecz ochrony przeciwpożarowej

Powiększ zdjęcie

Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej”

12 stycznia 2022 |
Małgorzata Fryc

Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Powiększ zdjęcie

Przyjdź do wesołej kawiarenki u babci i dziadka

12 stycznia 2022 |
M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim
serdecznie zaprasza babcię i dziadków z wnuczętami w dniu 29 stycznia 2022 r. o godz. 15:00

Powiększ zdjęcie

Nabór Członków Komisji Konkursowej

12 stycznia 2022 |
Ewa Dąbkowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

Powiększ zdjęcie

Informacja dla Mieszkańców

11 stycznia 2022 |
Aneta Szczerbicka ZGKiM Kowalewo Pomorskie

Informujemy, że z dniem 1-01-2022 ZGKiM Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie przejął świadczenie usług wodociągowych. W związku z tym od dnia 11-01-2022 pracownicy zakładu będą kontaktować się z mieszkańcami miasta i gminy w celu spisania licznika i podpisania nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie nadmieniamy, że pracownicy posiadają imienne identyfikatory. Telefony kontaktowe: kom. 539147769, stacjonarny 566841517 w. 46

Powiększ zdjęcie

Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Powiększ zdjęcie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

Powiększ zdjęcie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Powiększ zdjęcie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Powiększ zdjęcie

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

11 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Powiększ zdjęcie

Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

11 stycznia 2022 |
Magdalena Radko

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz. 888 t.j.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. 2019, poz. 5714), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

Powiększ zdjęcie

XXIV Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

11 stycznia 2022 |
Danuta Kołodziej

W dniu 08 stycznia 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XXIV Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.

Powiększ zdjęcie

Artystyczne spotkania przy sztaludze

11 stycznia 2022 |
M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim
zaprasza chętne dzieci i młodzież na
Artystyczne spotkania przy sztaludze

Powiększ zdjęcie

XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ W  KOWALEWIE POMORSKIM

10 stycznia 2022 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 30 grudnia 2021 r. radni uchwalili budżet Gminy na 2022 rok. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski  przedstawił projekt budżetu, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Dochody budżetu to 53.409.635,60 zł, a wydatki – 70.081.962,47 zł.

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca Ewidencji Obiektów Turystycznych

7 stycznia 2022 |
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

7 stycznia 2022 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Druhowi Łukaszowi Pacholcowi Naczelnikowi Jednostki OSP Pluskowęsy

szczere kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

składają strażacy z jednostki OSP Pluskowęsy

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

7 stycznia 2022 |
Karolina Jacuńska

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Krystyny Reinowskiej

Przewodniczącej KGW Pluskowęsy

Powiększ zdjęcie

Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku

5 stycznia 2022 |
Aneta Watras

Podatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku obniżono z kwoty 61,48 zł za 1 dt. (q) do kwoty 55,60 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2022 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 139,00 zł.

Powiększ zdjęcie

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym

4 stycznia 2022 |
Małgorzata Sochalska

Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych!

Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła? Ile to miesięcznie? A ile w roku?

Powiększ zdjęcie

Konkurs literacko-plastyczny ,,Dzień Babci i Dziadka”

4 stycznia 2022 |
Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,  wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, integracja międzypokoleniowa. Na zgłoszenia od uczestników czekamy do dnia 21 Stycznia 2022 r.

Powiększ zdjęcie

Harmonogram badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na 2022 rok

4 stycznia 2022 |
Główny Urząd Statystyczny

Poniżej przesyłamy kalendarium badań realizowanych przez US Bydgoszcz. Harmonogram pozwoli oswoić się mieszkańcom z badaniami, które są realizowane w każdym roku.

Powiększ zdjęcie

Uczniowie SP Wielkie Rychnowo z brązowym medalem w Igrzyskach Sportowych Dzieci

4 stycznia 2022 |
SP Wielkie Rychnowo

W dniu 16 grudnia br. w miejscowości Smólnik, rozegrany został Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Badmintonie. Po eliminacjach powiat golubsko - dobrzyński reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie: Kacper Boniecki; Olga Kowalik; Agata Kwaśniewska, Łukasz Kwaśniewski, Kamil Stachowski i Oskar Szczerbicki.

Powiększ zdjęcie

Kowalewski Dyskusyjny Klub Książki

3 stycznia 2022 |
Ewa Cierniakowska

Nasze spotkania to wymiana spostrzeżeń, interesujące rozmowy po przeczytaniu powieści wybranych na poprzednim spotkaniu, jednym się podobała innym wręcz przeciwnie. Na przemian dzieliłyśmy się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na temat lektur. Było bardzo miło i sympatycznie.

Powiększ zdjęcie

Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 stycznia 2022 |

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Powiększ zdjęcie

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

3 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz.1158).

Powiększ zdjęcie

Zmiana realizatora rządowego programu „Rodzina 500+”

3 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

3 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż od 1 stycznia 2022 roku rusza nowa forma wsparcia gospodarstw domowych tzw. dodatek osłonowy.