Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odpowiedź Sekretarza Stanu dot. dowozu dzieci

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odpowiedź Sekretarza Stanu dot. dowozu dzieci Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.09.2011
opinia_w_spr_dowozu_small_14_09_11.jpgSzanowni czytelnicy

W związku z zapytaniami dotyczącymi dowozu dzieci do szkół w załączeniu odpowiedz Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z upoważnienia
Karolina Kowalska
Asystent Burmistrza

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 13358
w sprawie organizacji opieki podczas dowozu uczniów do szkół komunikacją publiczną

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Wojciecha Żukowskiego (SPS-023-13358/09) w sprawie organizacji opieki podczas dowozu uczniów do szkół komunikacją publiczną uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wskazane w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

W kontekście dowożenia dzieci do szkół określenie ˝komunikacja publiczna˝ oznacza to samo co ˝transport publiczny˝, a mianowicie przemieszczanie się ogólnodostępnymi na danym terenie środkami komunikacji zbiorowej. Wymienić tu można przewozy np. PKS i PKP, przewozy komunikacją miejską, a także przewozy prywatnymi środkami komunikacji zbiorowej.

Zapewnienie bezpłatnego transportu, łącznie z opieką w czasie przewozu, odnosi się do przewozów wykonywanych bezpośrednio przez gminę własnymi środkami transportu, a także, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z przewoźnikiem, do przewozów wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia w zakresie świadczenia usług transportowych. Zróżnicowanie to ma istotne znaczenie ze względu na pozycję prawną danego przewoźnika, jednak nie może mieć znaczenia dla wymogu zapewnienia opieki w czasie przewozu (określonego ww. art. 17 ustawy o systemie oświaty).

O braku obowiązku zapewnienia opieki w czasie przewozu można mówić jedynie w sytuacji, gdy ze względu na dogodne połączenia komunikacją publiczną obowiązek gminy może być realizowany wyłącznie poprzez zwrot kosztów przejazdu środkami tej komunikacji. Jednak w tym przypadku, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.), przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) gmina realizuje zadania związane z dowożeniem dzieci do szkół jako obowiązkowe zadania własne. Gmina, biorąc pod uwagę w szczególności potrzeby dzieci w zakresie dowożenia, ich wiek, wymogi bezpieczeństwa, a także warunki lokalne, w tym sieć komunikacji publicznej, decyduje o tym, jak realizowane jest dowożenie dzieci do szkół, a także jaka jest forma i zakres opieki nad dziećmi podczas dowożenia.

Z poważaniem
Sekretarz stanu
Krystyna Szumilas
Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!