Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odpowiedź Sekretarza Stanu dot. dowozu dzieci

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odpowiedź Sekretarza Stanu dot. dowozu dzieci Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.09.2011
opinia_w_spr_dowozu_small_14_09_11.jpgSzanowni czytelnicy

W związku z zapytaniami dotyczącymi dowozu dzieci do szkół w załączeniu odpowiedz Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z upoważnienia
Karolina Kowalska
Asystent Burmistrza

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 13358
w sprawie organizacji opieki podczas dowozu uczniów do szkół komunikacją publiczną

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Wojciecha Żukowskiego (SPS-023-13358/09) w sprawie organizacji opieki podczas dowozu uczniów do szkół komunikacją publiczną uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wskazane w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

W kontekście dowożenia dzieci do szkół określenie ˝komunikacja publiczna˝ oznacza to samo co ˝transport publiczny˝, a mianowicie przemieszczanie się ogólnodostępnymi na danym terenie środkami komunikacji zbiorowej. Wymienić tu można przewozy np. PKS i PKP, przewozy komunikacją miejską, a także przewozy prywatnymi środkami komunikacji zbiorowej.

Zapewnienie bezpłatnego transportu, łącznie z opieką w czasie przewozu, odnosi się do przewozów wykonywanych bezpośrednio przez gminę własnymi środkami transportu, a także, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z przewoźnikiem, do przewozów wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia w zakresie świadczenia usług transportowych. Zróżnicowanie to ma istotne znaczenie ze względu na pozycję prawną danego przewoźnika, jednak nie może mieć znaczenia dla wymogu zapewnienia opieki w czasie przewozu (określonego ww. art. 17 ustawy o systemie oświaty).

O braku obowiązku zapewnienia opieki w czasie przewozu można mówić jedynie w sytuacji, gdy ze względu na dogodne połączenia komunikacją publiczną obowiązek gminy może być realizowany wyłącznie poprzez zwrot kosztów przejazdu środkami tej komunikacji. Jednak w tym przypadku, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.), przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) gmina realizuje zadania związane z dowożeniem dzieci do szkół jako obowiązkowe zadania własne. Gmina, biorąc pod uwagę w szczególności potrzeby dzieci w zakresie dowożenia, ich wiek, wymogi bezpieczeństwa, a także warunki lokalne, w tym sieć komunikacji publicznej, decyduje o tym, jak realizowane jest dowożenie dzieci do szkół, a także jaka jest forma i zakres opieki nad dziećmi podczas dowożenia.

Z poważaniem
Sekretarz stanu
Krystyna Szumilas
Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!