Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow DOTACJE NA TURYSTYKĘ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

DOTACJE NA TURYSTYKĘ Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
21.11.2011

Uprzejmie informujemy, iż

do 30 listopada organizacje pozarządowe oraz lokalne organizacje turystyczne działające minimum 1 rok mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012.

Otwarty konkurs ofert ogłasza Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do podziału na realizację zadań z zakresu turystyki w 2012 r. będą 2 mln zł , zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

W konkursie na rok 2012 obowiązują zmodyfikowane zasady przyznawania dotacji wynikające
z nowych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.

Zmianie uległ zapis dotyczący zasad przyznawania dotacji - w otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata.

Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie realizacji zadań.

Priorytetami zadań publicznych są kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych,
rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki, szkolenie i doskonalenie
kadr zawodowych i społecznych oraz kształtowanie przestrzeni turystycznej.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania -

w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków, które znajdują się na terenie Polski, a 50% całkowitych kosztów zadania w przypadku realizacji pozostałych zadań.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację
w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.


Termin realizacji zadania to okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2011 r.

w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
(liczy się data stempla pocztowego).

 Więcej informacji na stronie internetowej www.samorzad.pap.pl

W załączeniu:

1. Ogłoszenie,

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!