Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow DOTACJE NA TURYSTYKĘ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

DOTACJE NA TURYSTYKĘ Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
21.11.2011

Uprzejmie informujemy, iż

do 30 listopada organizacje pozarządowe oraz lokalne organizacje turystyczne działające minimum 1 rok mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012.

Otwarty konkurs ofert ogłasza Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do podziału na realizację zadań z zakresu turystyki w 2012 r. będą 2 mln zł , zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

W konkursie na rok 2012 obowiązują zmodyfikowane zasady przyznawania dotacji wynikające
z nowych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.

Zmianie uległ zapis dotyczący zasad przyznawania dotacji - w otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata.

Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie realizacji zadań.

Priorytetami zadań publicznych są kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych,
rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki, szkolenie i doskonalenie
kadr zawodowych i społecznych oraz kształtowanie przestrzeni turystycznej.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania -

w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków, które znajdują się na terenie Polski, a 50% całkowitych kosztów zadania w przypadku realizacji pozostałych zadań.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację
w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.


Termin realizacji zadania to okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2011 r.

w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
(liczy się data stempla pocztowego).

 Więcej informacji na stronie internetowej www.samorzad.pap.pl

W załączeniu:

1. Ogłoszenie,

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!