Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow OTWARTE KONKURSY OFERT NALATA 2012-2014

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

OTWARTE KONKURSY OFERT NALATA 2012-2014 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
05.01.2012

Uprzejmie informujemy iż do tut. Urzędu wpłynęła informacji dotycząca otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w latach 2012-2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

OTWARTE KONKURSY OFERT NALATA 2012-2014

1)      Konkurs nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2)      Konkurs nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu";

3)      Konkurs nr 3/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko- Pomorskim";

4)      Konkurs nr 4/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko - Pomorskim";

5)      Konkurs nr 5/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień";

6)      Konkurs nr 6/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym";

7)      Konkurs nr 7/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe";

8)      Konkurs nr 8/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów";

9)      Konkurs nr 9/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi";

10) Konkurs nr 10/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia";

11)   Konkurs nr 11/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa";

12)   Konkurs nr 12/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno - wychowawczej";

13)   Konkurs nr 13/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych";

14)   Konkurs nr 14/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego";

15) Konkurs nr 15/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

16) Konkurs nr 16/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona zdrowia psychicznego".


Regulaminy poszczególnych konkursów, harmonogram konkursów na 2012 rok, oferta, uchwała w sprawie procedur, procedury, uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów, wzór umowy, korekta, sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

dostępne są na stronie internetowej

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2012,316,l1.html


 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!