Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow OTWARTE KONKURSY OFERT NALATA 2012-2014

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

OTWARTE KONKURSY OFERT NALATA 2012-2014 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
05.01.2012

Uprzejmie informujemy iż do tut. Urzędu wpłynęła informacji dotycząca otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w latach 2012-2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

OTWARTE KONKURSY OFERT NALATA 2012-2014

1)      Konkurs nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2)      Konkurs nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu";

3)      Konkurs nr 3/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko- Pomorskim";

4)      Konkurs nr 4/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko - Pomorskim";

5)      Konkurs nr 5/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień";

6)      Konkurs nr 6/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym";

7)      Konkurs nr 7/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe";

8)      Konkurs nr 8/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów";

9)      Konkurs nr 9/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi";

10) Konkurs nr 10/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia";

11)   Konkurs nr 11/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa";

12)   Konkurs nr 12/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno - wychowawczej";

13)   Konkurs nr 13/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych";

14)   Konkurs nr 14/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego";

15) Konkurs nr 15/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

16) Konkurs nr 16/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona zdrowia psychicznego".


Regulaminy poszczególnych konkursów, harmonogram konkursów na 2012 rok, oferta, uchwała w sprawie procedur, procedury, uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów, wzór umowy, korekta, sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

dostępne są na stronie internetowej

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2012,316,l1.html


 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!