Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
04.07.2012

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2012
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOWALEWO POMORSKIE

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

WSTĘP

Program współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem składowym, realizowanej przez samorząd polityki społecznej. Dążenie władz samorządowych do osiągania pozytywnych i trwałych rezultatów w sferze polityki społecznej nie jest możliwe bez udziału i akceptacji obywateli. Rzeczywisty udział obywateli w tej dziedzinie , szczególnie poprzez działania lokalnych wspólnot obywatelskich, przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz wzrostu poczucia współodpowiedzialności za przyszłość Gminy.

W Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu z terenu gminy Kowalewo Pomorskie zarejestrowanych jest 12 stowarzyszeń, 3 uczniowskie kluby sportowe oraz klub sportowy. Dwie organizacje posiadają status organizacji pożytku publicznego - a co za tym idzie możliwość uzyskiwania od obywateli 1% odpisu podatku. Większość z tych organizacji prowadzi aktywną działalność.

Samorząd Gminy niemal od początku swego powstania prowadzi systematyczną współpracę z III sektorem. Niniejszy Program jest kontynuacją, wynikiem dotychczasowych doświadczeń.

Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

 2. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

 3. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kowalewo Pomorskie;

 4. działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy;

 5. zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Kowalewo Pomorskie;

 6. „Program"- należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 ".

I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Głównym celem współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizacji zadań własnych gminy, w tym zadań publicznych ujętych w wieloletnich programach strategii długookresowych.

2. Cele szczegółowe:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy;

2) wzmocnienie pozycji organizacji działających na terenie Gminy;

3) wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego;

4) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi;

5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

II. ZASADY WSPÓŁPRACY

Niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wzorem lat ubiegłych realizowana ona będzie na zasadach:

1) pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych;

2) suwerenności stron - oznaczającej, że gmina i organizacje pozarządowe podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie;

3) partnerstwa - oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji i jawności - zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach;

 2. określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania;

 3. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.

 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

IV. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona w następujących formach:

1. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i zakresie współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, a w szczególności o:

1) projekcie budżetu Gminy na dany rok i zadań przewidzianych do realizacji na jego podstawie;

2) zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy;

3) zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

2. Konsultowania projektów aktów normatywnych Rady w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

3. Zapraszania na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji organizacji zainteresowanych problematyką ich działalności statutowej.

4. Tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Kowalewo Pomorskie oraz organizacji pozarządowych dla rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego.

5. Umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na preferencyjnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Gminy dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji.

6. Promowania i wspierania działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach organów gminy, informowanie społeczeństwa o udziale tych organizacji w pracach na rzecz gminy w lokalnych gazetach, publikacjach, tablicach informacyjnych, wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczności gminy, udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach sal, sprzętu, umieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu, pomoc w uzyskiwaniu sprzętu i wsparcia technicznego.

7. Zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:

1) powierzanie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji;

2) wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

3) z realizacji zadań określonych w pkt. 1 i 2 zasady kontroli wykonania powierzonego zadania oraz składania sprawozdań określają umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi.

8. W realizacji programu uczestniczą kierownicy referatów, samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo.

V. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE Zadania publiczne Gminy, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych mogą obejmować następujące sfery: 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji, ochrony i promocji zdrowia, obejmującej: 1) profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narkomanii HIV/AIDS oraz nikotynizmowi; 2) profilaktykę chorób układu krążenia, chorób nowotworowych oraz profilaktykę chorób dzieci i młodzieży; 3) profilaktykę przeciwko żółtaczce wszczepiennej; 4) wczesne wykrywanie cukrzycy; 5) profilaktykę w zakresie wczesnego wykrywania raka sutka i badanie mammograficzne; 6) przeprowadzanie profilaktycznych badań słuchu, zapobieganie osteoporozie; 7) przeprowadzanie profilaktycznych badań w zakresie wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dotyczące: 1) wspierania aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem; 2) stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce; 3) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; 4) aktywizacji zawodowej, zatrudniania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród niepełnosprawnych; 5) organizowania różnych form wspierania rodzin z dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną; 6) dostosowania wymogów architektonicznych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania obejmujące: 1) organizację konferencji, seminariów i sesji naukowych dotyczących historii miasta i regionu; 2) organizację konkursów przedmiotowych; 3) wydawanie publikacji i wydawnictw naukowych. 4. Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 1) propagowanie aktywności twórczej artystów amatorów na terenie gminy; 2) organizację festiwali, konkursów, przeglądów imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej; 3) organizację konferencji, seminariów i sesji naukowych; 4) ochrony i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu w tym zbiorów bibliotecznych oraz ochrony zabytków; 5) upowszechniania kultury w tym wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo; 6) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7) propagowanie publikacji i wydawnictw; 8) organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci młodzieży i osób starszych 5. Kultury fizycznej i turystyki, obejmującej następujące działania: 1) organizowanie przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach; 2) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich; 3) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców miasta i gminy; 4) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 5) organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego; 6) nowatorski i innowacyjne projekty mające na celu upowszechnianie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. 6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w ramach których przewiduję się: 1) organizację konkursów o przyrodzie oraz działalności w zakresie estetyki Gminy; 2) organizację sesji ekologicznych; 3) organizowanie imprez wyjazdowych w ramach programu nauczania np.: „Zielone Szkoły". 7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez kształtowanie aktywnych grup docelowych poradnictwa życiowego i terapii oraz wyrównywania szans w dostępie do informacji, usług i poradnictwa.

VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

„Roczny Program Współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" obowiązuje od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Cele zawarte w Programie realizowane są przez:

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się podmiotów Programu współpracy o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) wspieranie lub powierzanie zadań publicznych oraz realizację umów o wykonanie inicjatywy lokalnej - na zasadach określonych w ustawie;

3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności;

4) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

5) udział Organizacji w działaniach programowych Gminy;

6) promocję działalności Organizacji. Za przebieg „Programu" zgodnie z jego założeniami, ze strony samorządu, odpowiadają:

1. Rada Miejska i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami.

2. Burmistrz Miasta - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu.

3. Komisje konkursowe - powołane w celu przeprowadzenia konkursu na dotacje z budżetuGminy na realizację zadań gminy w 2013 roku.

4. Referaty merytoryczne Urzędu Miejskiego - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

5. Biuro Rady Miejskiej - w zakresie kontaktów pomiędzy organizacjami, a poszczególnymi

komisjami stałymi Rady Miejskiej.

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. W zakresie wyżej wymienionych zadań przyjmuje się jako priorytetowe celem dofinansowania takie działania w ramach, których organizacje pozarządowe pozyskują środki na ich realizację ze źródeł zewnętrznych przystępując do opracowania projektów, w tym unijnych, na zapewnienie wymaganego wkładu własnego.

2. Finansowanie zadań o jakich mowa wyżej następować będzie w formach i przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom określa uchwała budżetowa na dany rok.

4. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok.

5. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu gminy.

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacją pozarządowym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą.

 2. Sprawozdanie z realizacji „ Programu " w zakresie rzeczowym i finansowym Burmistrz Miasta przedłoży Radzie.

X. INFORMACJĘ O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI1. 1. Roczny Program Współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 jest opracowany po konsultacjach społecznych przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2012 r.

XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego;

2) reprezentant organizacji pozarządowych.

3. W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

5. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy" oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy" udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy" wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy", które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie i jej mieszkańców. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie internetowej Gminy Kowalewo Pomorskie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!