Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Nr 85/2012

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Nr 85/2012 Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
05.07.2012
ZARZĄDZENIE Nr 85/2012

 

Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego

z dnia 05.07.2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z 2011, Nr 112, poz. 654, Nr 149 poz. 887 , Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz. 1241,Nr 209, poz. 1244) oraz § 2 pkt. 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do Uchwały NrXXX/322/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2010, Nr 197, poz. 2676 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 05.07.2012 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 13.07.2012 roku.

§ 3. Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie nadania statutu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: um.kowalewo@wp.pl ,

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski , Plac Wolności 1, 87 - 410 Kowalewo Pomorskie,

3) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1,

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Konsultacje przeprowadza Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

 

 Protokół z dnia 23 lipca 2012r. z przebiegu konsultacji w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim im. Władysława Reymonta w Kowalewie Pomorskim z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013r.

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!