Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Nr 85/2012

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Nr 85/2012 Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
05.07.2012
ZARZĄDZENIE Nr 85/2012

 

Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego

z dnia 05.07.2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z 2011, Nr 112, poz. 654, Nr 149 poz. 887 , Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz. 1241,Nr 209, poz. 1244) oraz § 2 pkt. 1 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do Uchwały NrXXX/322/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Kowalewo Pomorskie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2010, Nr 197, poz. 2676 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 05.07.2012 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 13.07.2012 roku.

§ 3. Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie nadania statutu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: um.kowalewo@wp.pl ,

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski , Plac Wolności 1, 87 - 410 Kowalewo Pomorskie,

3) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1,

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Konsultacje przeprowadza Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

 

 Protokół z dnia 23 lipca 2012r. z przebiegu konsultacji w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim im. Władysława Reymonta w Kowalewie Pomorskim z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013r.

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!