Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow UWAGA PODATNICY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

UWAGA PODATNICY Drukuj
Wpisał: Anna Kowalska   
26.11.2012

Serdecznie dziękujemy tym mieszkańcom, którzy wykazali się obywatelską postawą i w poszanowaniu prawa dokonali ponownie pomiarów swoich nieruchomości, składając prawidłowe informacje dotyczące ich powierzchni.

Korekty informacji w sprawie podatku dokonane zostały przez właścicieli nieruchomości po przedstawieniu problemu na zebraniach wiejskich organizowanych w sołectwach.

Dotyczyły szczególnie podstawy opodatkowania.

Dlatego też ponownie wyjaśniamy, że:

Powierzchnia użytkowa budynku, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, za wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Za  kondygnację uważa się również piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych budynków powstaje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Wobec powyższego prosimy jeszcze raz wszystkich podatników o sprawdzenie, przemierzenie i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości w podanych podstawach opodatkowania. Przypominamy również o zróżnicowanych stawkach  podatku  od nieruchomości  od  budynków  pozostałych  i  garaży,  które wykazywać  należy odrębnie .

Korekty należy dokonać na drukach informacji podatkowych, które znajdują się w Urzędzie Miejskim, pokój nr 3 / podatki / i na stronie internetowej http: //kowalewopomorskie.pl/karty-usług/. F-FN-04-1.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych przez tutejszy Urząd kontroli, zgodnie z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / tekst jedn. Dz.U. z 2012r.  poz.749 z póżn.zm. / podatnik zostanie obciążony za 5 poprzednich lat od chwili ujawnienia nieprawidłowości.

W przypadku powtarzających się błędnych danych, będących podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości zmuszeni będziemy do kierowania spraw na drogę postępowania karno-skarbowego, w myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karno skarbowy.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego - Anna Kowalska w godz. od 700-1500. Tel. 56 684 10 24 wew. 33.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!