Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow UWAGA PODATNICY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

UWAGA PODATNICY Drukuj
Wpisał: Anna Kowalska   
26.11.2012

Serdecznie dziękujemy tym mieszkańcom, którzy wykazali się obywatelską postawą i w poszanowaniu prawa dokonali ponownie pomiarów swoich nieruchomości, składając prawidłowe informacje dotyczące ich powierzchni.

Korekty informacji w sprawie podatku dokonane zostały przez właścicieli nieruchomości po przedstawieniu problemu na zebraniach wiejskich organizowanych w sołectwach.

Dotyczyły szczególnie podstawy opodatkowania.

Dlatego też ponownie wyjaśniamy, że:

Powierzchnia użytkowa budynku, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, za wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Za  kondygnację uważa się również piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych budynków powstaje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Wobec powyższego prosimy jeszcze raz wszystkich podatników o sprawdzenie, przemierzenie i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości w podanych podstawach opodatkowania. Przypominamy również o zróżnicowanych stawkach  podatku  od nieruchomości  od  budynków  pozostałych  i  garaży,  które wykazywać  należy odrębnie .

Korekty należy dokonać na drukach informacji podatkowych, które znajdują się w Urzędzie Miejskim, pokój nr 3 / podatki / i na stronie internetowej http: //kowalewopomorskie.pl/karty-usług/. F-FN-04-1.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych przez tutejszy Urząd kontroli, zgodnie z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / tekst jedn. Dz.U. z 2012r.  poz.749 z póżn.zm. / podatnik zostanie obciążony za 5 poprzednich lat od chwili ujawnienia nieprawidłowości.

W przypadku powtarzających się błędnych danych, będących podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości zmuszeni będziemy do kierowania spraw na drogę postępowania karno-skarbowego, w myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karno skarbowy.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego - Anna Kowalska w godz. od 700-1500. Tel. 56 684 10 24 wew. 33.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!