Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Informacja dot. zmian w gospodarowaniu odpadami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dot. zmian w gospodarowaniu odpadami Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
28.11.2012
 
Informacja dotycząca zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z wprowadzonymi zmianami od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wdrożony zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, którym objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy. System powinien zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
nagl_odpad_28_11_12.jpg
Rada Miejska zobowiązana została do podjęcia do końca 2012 roku szeregu uchwał. Wypełniając powyższy obowiązek, podczas XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada br. podjęte zostały uchwały, które będą podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:
 1. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

  http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/76uchwala_146_12.pdf

 2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/37uchwala_147_12.pdf

 3. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/14uchwala_148_12.pdf

 4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

  http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/93uchwala_149_12.pdf

 5. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/19uchwala_150_12.pdf

 6. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji

  http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/78uchwala_151_12.pdf

   

Gdy wprowadzony zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mieszkańcy zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, która stanowić będzie iloczyn stawki opłaty i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Podstawowa stawka opłaty wynosić będzie 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - jeżeli odpady komunalne nie będą segregowane, natomiast w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka ta będzie niższa i będzie wynosiła 10 zł od jednego mieszkańca. Dla mieszkańców będzie to motywacja do selektywnego zbierania odpadów. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. sklepy, punkty usługowe, instytucje itp.) opłata będzie naliczana w zależności od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na terenie danej nieruchomości, przy czym stawki również będą zróżnicowane w zależności od sposobu zbierania odpadów na terenie nieruchomości - selektywnego lub nieselektywnego.

W celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oświadczy, czy odpady na terenie nieruchomości poddawane będą segregacji, czy zbierane będą łącznie jako zmieszane. Na tej podstawie wyliczy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - według stawki podstawowej lub obniżonej. Nałożony uchwałą Rady Miejskiej obowiązek składania pierwszych deklaracji został ustalony do końca stycznia 2013 roku. W przypadku niezłożenia deklaracji, gmina w drodze decyzji określi opłatę, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości. Natomiast w sytuacji braku wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów gmina naliczy wyższą opłatę, tak jak za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny.

W zamian za opłatę gmina będzie miała obowiązek odebrać od mieszkańców odpady komunalne, a przy tym umożliwić selektywną zbiórkę tych odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie świadczyła firma wyłoniona w drodze przetargu. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych zobowiązany będzie do przekazywania zebranych odpadów do instalacji regionalnej, która zapewni odpowiednie zagospodarowanie tych odpadów. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą już zawierali indywidualnych umów na wywóz odpadów. Właściciele nieruchomości lub mieszkańcy posiadający umowę z firmą odbierającą odpady powinni pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 roku, a więc gdy na terenie gminy Kowalewo Pomorskie zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, tak jak dotychczas. Natomiast w celu segregacji odpadów planowane jest zbieranie odpadów do odpowiednio oznaczonych pojemników lub worków - w zależności od rodzaju zabudowy, przeznaczonych na plastik, papier i szkło oraz odpady biodegradowalne. Ponadto każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać do  ZGKiM  Sp. z o. o. przy ul. Brodnickiej w Kowalewie Pomorskim wszelkie powstające w gospodarstwach domowych odpady problemowe np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, popiół czy odpady zielone.

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie zawarte są w uchwałach podjętych przez Radę Miejską podczas XV Sesji w dniu 23 listopada br.

Wszelkie pytania dotyczące zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie można kierować do tutejszego Urzędu telefonicznie pod nr tel. (56) 684 15 79 wew. 52 lub na adres e-mail: odpady@kowalewopomorskie.pl .

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!