Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Odezwa Burmistrza Miasta do mieszkańców

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odezwa Burmistrza Miasta do mieszkańców Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
28.12.2012

Drodzy Mieszkańcy 
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada wiele nowych obowiązków na gminy, ale również na właścicieli nieruchomości. Na mocy tych przepisów samorządy zostały zobowiązane do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i tym samym do przejęcia odpowiedzialności za właściwe zagospodarowanie odpadów. Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie nowy system zostanie wprowadzony od 1 lipca 2013 roku.
Wprowadzone zmiany powinny zapewnić większy porządek i mniejsze zaśmiecenie środowiska oraz przyczynić się do objęcia nadzoru nad całym strumieniem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Celem ustawy jest również zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów, a także zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Wdrożenie od 1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie nie powinno sprawić Państwu problemu, ponieważ większość mieszkańców nauczyła się już segregować odpady. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim wnoszenia opłat. Do tej pory rozliczenia za wywóz śmieci dokonywane były z przedsiębiorstwem, natomiast od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości będą wnosili opłatę na rachunek Urzędu Miejskiego. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie odpowiadała firma wybrana w drodze przetargu, co oznacza, że właściciele nie będą już zawierali indywidualnych umów na wywóz odpadów z nieruchomości.

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, opłata może być naliczana w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, od ilości zużytej wody lub od powierzchni lokalu mieszkalnego albo od gospodarstwa domowego. Wybór metody może być dyskusyjny, gdyż każda metoda ma zarówno wady, jak i zalety. Jednakże po dokonaniu analizy czterech możliwych metod naliczania opłaty, podjęta została decyzja, że na terenie gminy Kowalewo Pomorskie opłata naliczana będzie „od mieszkańca", co wypełnia zasadę „zanieczyszczający płaci". Jest to najbardziej odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, a przy tym prosty i zrozumiały dla mieszkańców.

W celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą w załączeniu przesyłam. W deklaracji tej właściciel nieruchomości oświadczy, czy odpady na terenie nieruchomości poddawane będą segregacji, czy zbierane będą łącznie jako zmieszane i na tej podstawie wyliczy wysokość opłaty. Nałożony uchwałą Rady Miejskiej obowiązek składania pierwszych deklaracji został ustalony do końca stycznia 2013 roku. W związku z powyższym, proszę Państwa o podanie rzetelnych informacji o liczbie mieszkańców lub posiadanych pojemnikach oraz złożenie deklaracji do tutejszego Urzędu w określonym wyżej terminie.

Mam nadzieję, że w perspektywie czasu zaakceptujecie Państwo nasze decyzje. Zachęcam przy tym do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie swoich nieruchomości, gdyż dzięki temu będą Państwo ponosili mniejsze opłaty, również z korzyścią dla środowiska.

Z poważaniem

Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

 

Poniżej zamieszczamy druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania. Deklaracje należy złożyć do 31 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ INFORMACYJNĄ

Formularz
do edycji

Formularz
do druku

Instrukcja
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Formularz do edycji - zamieszkałe Formularz do druku  - zamieszkałe Instrukcja wypełnienia   - zamieszkałe
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady wraz z instrukcją wypełniania
Formularz do edycji - niezamieszkałe
Formularz do druku  - niezamieszkałe Instrukcja wypełnienia   - niezamieszkałe
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!